وضعیت بغرنج تیم ملی درآستانه بازی با عراق

تاج: اردوی تیم ملی یکشنبه با حضور ویلموتس شروع میشود دستور جهانگیری برای پرداخت 900 هزار یورو به ویلموتس

Iran Varzeshi - - صفحه اول - شهاب اخالقی ‪Shahab Akhlaghi‬

پنجشــنبه ایــن هفتــه، یکــی از حساسترین بازیهای یک دهه اخیر فوتبال ایران در اردن انجام میشــود؛ ایران و عراق. مســابقهای که قرار بود در بصره انجام شود امــا به دلیل ناآرامیهای عراق در چند هفته اخیر به کشــور ثالث منتقل شــد. این بازی بــرای تیم ملی جدید، تیمــی که ویلموتس را روی نیمکــت دارد، قطعا حســاسترین و مهمترین اســت اما چنــد روز مانده به این بازی، هنوز مشــخص نیســت که اصال قرار است مارک ویلموتس روی نیمکت بنشیند یا نه. مسئولین فدراسیون فوتبال البته صراحتاً میگویند اتفاقی نیفتــاده و همه خبرهایی که مربوط میشــود به نیامدن و قهر کردن ویلموتس بیاساس است اما واقعیت است که حتی اگر ویلموتس همین امروز صبح هم به تهران بیاید، وقتی برای آمادهســاز­ی درست و کافی تیم ملی برای بازی با عراق نیست.

6 روز مانده به بازی با عراق هنوز لیست نهایــی تیم ملی اعالم نشــده. این در حالی اســت که برنامهریزی مسابقات لیگ برتر در

هفته دهم به نحوی بود که میشــد حدس زد قرار است تمرینات تیم ملی از چهارشنبه هفته گذشــته شروع شــود. بازی تیمهای باالی جدول که ملیپوشهای بیشتری دارند در روزهای دوشنبه و سهشنبه برگزار شد و از بین تیمهای مدعی، تنها تیم شــهرخودرو بود که دیروز به میدان رفت. ظاهرا از مدتها قبل مسئولین لیگ با کادر فنی تیم ملی به توافق رســیده بودند که مسابقات این هفته طوری برگزار شــود که هــم بازیهای لیگ پیش بــرود و هم مــارک ویلموتس فرصت کافی داشته باشــد تا بازیکنانش را کنار هم تمرین دهد.

حاال اما شــرایط برای تیــم ملی کامال متفاوت اســت. صحبتهای درگوشــی زیاد شــده و حتی برخی احتمال میدهند وحید هاشمیان، دســتیار ویلموتس روز پنجشنبه ایــران را در برابــر رقیب اصلــیاش در این مقطع از مسابقات انتخابی جامجهانی هدایت کند. کار تیم ملی در گروه ســوم مســابقات حسابی گره خورده است و نتیجه برابر عراق میتواند تا حدود زیادی تعیینکننده باشــد. در حــال حاضر بعد از انجام 3 بازی، عراق و

بحرین 7 امتیازی هستند و ایران با 6 امتیاز (پیروزی برابر هنگکنگ و کامبوج و باخت به بحرین) در تعقیب این 2 تیم است. شرایط بهگونهای اســت که فقط تیمهای اول از هر گروه بــه مرحله اصلــی انتخابی جامجهانی 2022 میرســند و کار تیمهــای دوم به اما و اگر میرســد. ایران البته فعال ســوم است و جایی در مرحله بعــدی ندارد. از همینرو بــازی پنجشــنبه عالوه بر حساســیتها­ی همیشــگی بازی با عراق، از لحاظ معادالت هم بســیار مهم خواهد بــود اما حاال تمرکز ســرمربی تیم ملی روی مسائل مالی مربوط به قراردادش است.

ویلموتــس تا هفته پیش هنوز موفق به دریافت پولی از سوی فدراسیون فوتبال نشده بود. او طبق قانون جدید فیفا میتواند بعد از 2ماه عقب افتادن پرداخت دســتمزدش، با تیــم ملی فســخ کند و با شــکایت به فیفا، تمام مطالباتش را از فدراســیون درخواست کند. همین هم شــده کــه گمانهزنی برخی از رســانهها شروع شــده. حتی روزنامههای بلژیکی معتقدند ســرمربی تیــم ملی ایران بــه زودی به یکــی از باشــگاهها­ی بلژیک

میپیوندد. با این همه ظاهرا این مشکل حل شده است. دستکم روز گذشته مهدی تاج در مشــهد که چنین ادعایی داشت و اعالم کرد حقوق ویلموتس روز جمعه به دست او رسیده است.

طبق شنیدههای «ایران ورزشی» حدود یک مــاه قبل مهدی تاج بــرای حل کردن مشکل حقوق ســرمربی تیم ملی جلسهای را با اســحاق جهانگیری برگــزار میکند و از معــاون اول رئیس جمهوری درخواســت کمــک میکنــد. جهانگیری هم بــه بانک مرکــزی مأموریت میدهد که از طریق یکی از بانکهای کشور که در خارج از ایران شعبه دارد، 900 هــزار یورو به مــارک ویلموتس پرداخــت کند. این مبلغ یک ســوم قرارداد مارک ویلموتس اســت و میتوانســت­ه تمام مشــکالت فعلی سرمربی بلژیکی با تیم ملی را به پایان برســاند اما تالشهای جهانگیری تا هفته پیش به نتیجه تبدیل نشــده بود و پرداخت آن پول در محلی که بانک مأموریت یافته شعبه داشــته است، صورت نمیگیرد. البته همانطور که گفته شد مهدی تاج دیروز در یک نشست خبری اعالم کرد باالخره این

پول به ویلموتس رســیده است. فدراسیون فوتبال به مســئولین دولت قول داده اســت که 900 هزار یورو پرداخت شــده را از محل طلبی که فدراســیون فوتبال نزد فیفا دارد، برگرداند.

بــا این حســاب ظاهرا بایــد به زودی ویلموتس را در تهران ببینیم. او البته فرصت چندانی برای آمادهســاز­ی تیم ملی و تغییر روش شکســت خورده در بــازی با بحرین ندارد و همیــن نگرانیها را افزایش میدهد. روزهای شیرین برای مربی تیم ملی به پایان رسیده و او حاال با شــرایط فوتبال ایران به خوبی آشــنایی دارد. میدانــد که خبری از پرداخت به موقع مطالباتش نیست و کار در آسیا هم سختتر از چیزی است که فکرش را میکــرده. او در همین چند ماه منتقدانی هم پیدا کرده اســت و بازی با عراق میتواند نقطه عطفی در کارنامه او باشــد. پیروزی در این بازی همه را آرام نگه خواهد داشــت اما انجام یک بازی بــد و نگرفتن نتیجه دلخواه هم شــرایط ویلموتس را پیچیــده میکند و هم شــرایط تیم ملی را برای رســیدن به جامجهانی قطر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.