منصوریان:نگرانمننبا­شید نگرانشهرتا­نباشید

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علیرضــا منصوریــان ســرمربی ذوبآهن اصفهان درباره شکســت 2 بر یک مقابل ماشینســاز­ی میگوید: «جریان بازی را در اختیار داشتیم اما روی اشــتباهات فردی گل خوردیم، بازی را همــه دیدید. ایــن هفته در حفــظ نتیجه مشــکل داشــتیم و از بازیکنــان باتجربه گالیــه دارم. روی دو اشــتباه بازی را از دســت دادیم و همــه ما مقصریم، بخصــوص من که مسئولیت فنی بازی را برعهده دارم.»

سرمربی ذوبآهن در مورد اینکه بازی زیبا را به حفــظ نتیجه ترجیح میدادیــد و برخالف گفتهاش صاحب و مالک بــازی نبوده، توضیح میدهد: «کیفیت بازی ما را دیدید، فوقالعاده زود به گل رسیدیم. با تفاوت کیفیت بازی روبهرو بودیــم و روی دو ضربه غافلگیرکنن­ده گل خوردیم؛ یکی روی جوانی دروازهبان بود و قبل از گل دوم هم خوب بازی کردیم.»

منصوریــان در مــورد احتمــال اخراجش از باشگاه ذوبآهن میگوید: «سؤال شما تخریبکننده است، شما نگران من نباشــید، نگران شــهرتان باشید!»

منصوریان در رابطه با وقتکشی تیمش، توضیح میدهد: «دو بازیکن ما مصدوم بودند و وقتکشی نمیکردند. مــن در چنیــن فضایی نیســتم. به داور گفتــم اگر احســاس میکردید وقتکشی شده وقت را محاسبه کنید. از چنیــن بردهایی خوشــم نمیآید. خیلی از مربیان چنین روشی دارند که من دوست ندارم. مطهری و خلعتبری بعد از مصدومیت تعویض شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.