تاج: اردوی تیم ملی یکشنبه با حضور ویلموتس شروع میشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهدی تاج دربــاره وضعیت تیمملی و شــرایط ادامه همکاری بــا مارک ویلموتس گفت: ســرمربی تیم ملی ایــران ویلموتس است و به ایران خواهد آمد. لیست تیم ملی امشب یا فردا صبح (جمعه شب یا شنبه صبح) اعالم میشود و از یکشنبه با ســرمربیگر­ی ویلموتس اردوی تیم ملی آغاز خواهد شد.

او درباره پرداخت نشدن حقــوق ویلموتس گفت: اخباری که منتشر شده اخبار درســتی است. تا امروز نتوانســته بودیم پولــی بــه ویلموتــس بدهیم. به کمک وزارت ورزش پــول را از طریق امــارات و پــس از آن بــه ترکیه انتقــال دادیم و سپس به حساب ویلموتس واریز میکنیــم. پولی که

بــه ویلموتس میدهیم، پولی نیســت که از فیفا طلب داریم. یک ســوم آن پول را هنوز نگرفتهایم. رئیــس فدراســیون فوتبــال در خصــوص شــرایط بلیتفروشــ­ی الکترونیکـ­ـی افــزود: بلیتفروشــ­ی الکترونیکی حتماًً باید انجام شــود و باید بپرســیم که چرا تاکنون صورت نگرفته اســت. 0۱ دوره است که لیگمــان برگزار میشــود و از تعــداد دقیــق هــواداران خبری نداریم. هنوز عدهای بدون بلیت به ورزشــگاه میآینــد و بــاور ندارند کــه باید بلیــت بخرند. بلیتفروشــ­ی در دنیــا به همین شــکل مرسوم است و کســی از زیر میله به داخل استادیوم نمیرود. باید فرهنگســاز­ی شــود. دوربینها باید به اندازه کافی نصب شــوند. دوربینها نصب شده اما دوربین چهرهزن کم نصب شده اســت. فکر میکنم تا نیم فصل این مشکالت حل شود. شعار تجزیهطلبی در ورزشگاهها پسندیده نیست. عدهای در بازی تراکتورساز­ی و استقالل شعارهای ناپسندی دادند که با آنها قطعا برخورد خواهد شد.

تــاج درباره برکناری ســعید فتاحی از ســازمان لیگ توضیــح داد: فتاحی نیروی کاربلدی است و مشکلی بابت او وجود ندارد. کمیته اخالق برای فتاحی و ســایر سازمان لیــگ رأیی صادر کرد که کمیته اســتیناف آن را نقض کرد. از سعید فتاحی در جاهای دیگر فدراسیون فوتبال قطعا استفاده خواهد شد.

او در ادامه در پاســخ به این ســؤال که چه برنامه تدارکاتیای برای تیمملی در نظر گرفتند، گفت: هیــچ بازی تدارکاتی را برای تیم ملی از دســت ندادهایم. پنجشنبه هفته بعد خیلی از کشــورها قصد بازی تدارکاتی

ندارنــد اما خودمــان به دنبــال یک بازی تدارکاتی هســتیم. در تمــام بخشها هیچ بــازی تدارکاتی را لغــو نکردهایم، بخصوص برای تیم ملی امید. کامال منابعمان محدود اســت. دولت برای بازی با بحرین 3 میلیارد کمک کرده است. برای انتقال پول ویلموتس نیز کمکهای زیادی کردند.

تاج در خصوص ســهمیه ایران در لیگ قهرمانان آســیا و میزبان دیدار ایران و عراق گفت: سهمیه ایران در آسیا 3 به اضافه یک اســت. همچنین بازی ایران و عراق در اردن برگزار خواهد شد.

او در پاســخ به این سؤال که پولهای واریــزی از ســوی بازیکنان و باشــگاهها به خاطــر جرایــم کمیتــه انضباطــی در چه زمینهای هزینه میشود، توضیح داد: صدها میلیارد در ســاختمان پک هزینه میشود. 7۱ ربیعاالول ســاختمان فوتسال را افتتاح خواهیم کرد. این موضوع هزینههای بسیاری در بــر دارد. پولهایی که کمیته انضباطی از

جرایم باشگاهها و بازیکنان میگیرد در سایر امورات فدراســیون هزینه میشود. اینکه به کمیته انضباطی لقب گاوصندوق میدهید، اشتباه اســت. هزینههای فدراسیون خیلی بیشتر از این حرفها است.

رئیــس فدراســیون فوتبــال دربــاره محرومیــت 30 داور در لیــگ برتر فوتبال بانوان گفت: تمامی آنها محروم نشده بودند. ســایر آنها نیز از این هفته قضاوت خواهند کرد.

تاج در پاســخ بــه این ســؤال که چرا فدراســیون مجددا از مربی پروازی استفاده کرده، گفت: ویلموتس مربی پروازی نیســت و این قضیه تکذیب میشــود. در قرارداد او نیز این نکته درج شده که باید تمام بازیها را از نزدیک تماشــا کنــد. پیش از این هیچ زمانی مشــکلی در خصوص قرارداد آنها به وجود نمیآمد. کشــور از نظر مالی در تنگنا قرار دارد اما نگذاشتیم فوتبال در تنگنا قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.