حقفسخدردست سرمربیایتا­لیایی!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ما به اردن میرسیم؟

پنجشنبه تیم ملی باید در اردن مقابل عراق حاضر شود، ولی هنوز نه تکلیف ســرمربی روشــن اســت نه بازیکنانی که قرار است به زمین بروند. اوضاع تیم ملی در آستانه این بازی حساس مقدماتی جام جهانی از آنچه تصور میکنیم بحرانیتر است.

سیاســت مدیران فدراســیون درباره این بالتکلیفــ­ی در روزهای گذشته سکوت بود، درست بر خالف آنچه در روزهای انتخاب جانشین کیروش دیده بودیم. بد نیســت وعدههای آن روزها را مرور کنیم: یک مربــی بزرگتر از کیروش میآید، میخواهیم ســبک بازی تیم ملی را هجومی کنیم، قرارداد ســفت و محکمی میبندیم تا به رفتار سرمربی کنترل داشته باشیم...

ویلموتس در شــروع کار همانی بود که فدراسیون میخواست: در نشست خبری لبخند میزد، با کســی سرشاخ نمیشد و وعده فوتبال هجومی میداد.

برد پرگل مقابــل گوام به تولد یک تیم هجومی تعبیر شــد، ولی وقتی در بحرین به اولین مانع سخت رسیدیم، مشخص شد که واقعیت درون زمین با نشستهای مطبوعاتی تفاوت دارد. حاال به بازی حساس با عراق رســیدهایم و خبری از سرمربی نیست. ویلموتس تنها چند ماه بعد از شروع کارش میخواهد به لیگ بلژیک برود و بدعهدی فدراسیون فوتبال بهانهای است تا تقاضای فســخ قرارداد کند. شاید هم پیشنهاد بلژیکی اهرم فشاری است برای گرفتن طلبش.

حاال معلوم میشود که رفتار کیروش نابهنجار نبوده. طبیعی است که سرمربی انتظار داشته باشد دستمزد خودش و همکارانش یا پاداش ملیپوشان سر وقت پرداخت شود. با وجود این بدقولیها مربی پرتغالی همچنان اصرار داشــت که اردوها منظم برگزار شــود و برای همین با مربیان لیگ به مشکل خورد.

ویلموتــس آدم دیگری اســت و روش متفاوتی برای نشــان دادن اعتراضــش انتخاب کرده. او نه بــرای دیدن بازیهــای لیگ میآید، نه حاضر اســت پیش از بازی حســاس با عراق به تهران ســفر کند. نه فهرستی داده، نه عالقهاش به رفتن به لیگ بلژیک را تکذیب کرده.

البتــه بحث ما مقایســه کیروش و ویلموتس نیســت، صحبت از مدیریتی اســت که نمیتواند از تیم ملی و منافعش به خوبی محافظت کند. حکایت تکرار مشکالتی است که مربیان را وادار به واکنش میکند و سرنوشت تیم ملی را به خطر میاندازد.

پس از ماجراهایی که با کیروش داشتیم، انتظار میرفت فدراسیون اینبار برای انتخاب ســرمربی پختهتر عمــل کند. زیر بار تعهدات مالی سنگین نرود و کسی را انتخاب کند که این شرایط اقتصادی را بپذیرد.

ویلموتس مثل کیروش اهل مصاحبههای تند نیســت، ولی کاسه صبرش خیلی زود لبریز شــد و در آستانه این بازی حساس پشت تیم ملی را خالی کرده.

انتقــاد از مربی بلژیکی آســانترین کار اســت، ولی او بر اســاس قرارداد دســتمزدش را میخواهد. ســؤال اصلی از فدراسیون است که با چه پشــتوانها­ی پای این قرارداد را امضا کــرده و در این ماهها برای پرداخت دســتمزد ویلموتس چقدر تالش کرده؟ چطور اجازه داده این مشکل تا امروز حل نشود و تکلیف نیمکت تیم ملی یک هفته مانده به بازی با عراق همچنان بالتکلیف باشــد؟ انتخاب یک مربی اروپایی که دستمزدش از کیروش هم گرانتر است و محل تأمین آن معین نیست، با چه منطقی صورت گرفته؟

حتی اگر ویلموتس بپذیرد که برای تشــکیل اردو و نشستن روی نیمکــت تیم ملی به ایــران بیاید، زمان به قدری کم اســت که معلوم نیســت بازیکنــان چگونه باید بــرای این بازی آماده شــوند. تیم ملی در بحرین ایرادهای اساســی داشــت و ویلموتــس در این زمان کم به ســختی میتواند آنها را برطرف کند. ناکامی در این بازی شاید رویای جــام جهانی را بر بــاد بدهد، ولی فدراســیون نتوانســته تیم ملی را جمع کند.

پس از ســالهای طوالنی که کیروش با سختگیریاش مدیریتی حرفهای بر تیم ملی حاکم کرده بود، حاال در وضعیت عجیبی هســتیم که مهمترین تیم کشــور به یک تیم محلی شــباهت پیدا کرده و برای بازی حساس مقابل عراق روی هواست. ما به اردن میرسیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.