عابدزاده: مهـار با یک دست خاطرههای پدرم را زنده کرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امیر با اینکه پیراهن تیم ملی را هم از دســت داده بود، دســت از انجام تمرینات پرفشــار برنداشت و حاال میبینیم که به دروازهبان ثابت ماریتیمو تبدیل شــده و چارلس برزیلی را جا گذاشته. آنهم در کشوری که به برزیلیها بهای بیشــتری میدهند و در شرایط 50-50 به آنها اطمینان میکنند. سیوهای عابدزاده در هفته اخیر یادآور خاطرههای فراموشناشد­نی ما از پدرش بود. بخصوص مهار با یکدست که همه را به آذر 76 برد و بازی معروف ایران- استرالیا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.