امیر قلعهنویی گزینه «نهایی» تیمملی؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول - احسان محمدی ‪Ehsan Mohammadi‬

او یک طلب صاف نشده دارد. هنوز هم از آن برنامه تلویزیونی بعد از حذف در جــام ملتهــای 2007 دلچرکین اســت و آن را مثــل یــک «دادگاه» میداند. خیلی دیر دلش صاف میشود. خودش را تنها سرمربی تیمملی میداند که بدون شکســت، از این پست اخراج شده است.

تیم ملی ایران در مسابقات انتخابی جام ملتهای آسیا با کسب 4 پیروزی و 2 تســاوی مقام نخســت گروهش را با ســه امتیاز باالتر از کــره جنوبی به دست آورد. در مســابقات نهایی بعد از صدرنشینی در گروه با 7 امتیاز و باالتر از ازبکستان و چین در مرحله گروهی در یک چهارم در ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی حذف شــد. در روزی که مهدی مهدویکیــا ســتارهای کــه ضربههای کاشتهاش چشــمنواز و بدون خطا بود، یکــی از بدترین پنالتیهــا­ی عمرش را زد. رســول خطیبی هم پنالتی هدر داد تا قلعهنویی با تلخکامی تورنمنت را ترک کند. او اما بــا لوطیگری جنوب شــهریاش گفت: «در این ناکامی تمام تقصیرهــا متوجه من اســت و نباید از بازیکنان انتفاد کرد.»

او نمیتوانســ­ت جــای بازیکنــان پنالتی بزند اما مسئولیت آن شکست را برعهده گرفت ولی انتظارش را نداشت که برایش در تلویزیون دادگاه تشــکیل دهند. بعد از ۳۱ ســال هنــوز هم آن نشســت با حضور عادل فردوســیپو­ر، بیژن دوالفقارنس­ــب و امیر حاجرضایی را بــه خاطــر دارد. آن برنامــه یکی از جرقههای اختالف عــادل - قلعهنویی را زد. قلعهنویــی چهــرهای اســت که میان عشــق و نفرت مطلق راه میرود. او هــم فداییان و جانشــیفتگ­انی دارد که همیشه پشــت سرش راه میروند و هــم منتقدانی که گاهی «رئیس مافیا» صدایــش میزننــد و او بــا پوزخند به سینهاش میکوبد.

اصغر حاجیلو یکی از پیشکسوتان اســتقالل میگفت: «هر ایرادی به امیر وارد باشه، کسی نمیتونه بگه که واقعاً بیمرامه. اگه دو نصفه شب بهش زنگ بزنی بگی گیر افتادم، ســوار میشه میاد کمکت.»

او در عرصــه مربیگری باشــگاهی پرافتخارتر­یــن مربی حــال حاضر ایران است و حاال که ویلموتس، استراماچون­ی و کالدرون هر کدام با بهانهای کشــور را ترک کردهاند و به نظر میرســد باید به گزینه داخلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایــران دل ببندیم، نامش بیش از دیگران تکرار میشود. ژنرال ۶۵ ساله اگر به تیمملی بپیوندند آنوقت سهگانه استقالل، پرسپولیس و سپاهان تکمیل میشــود. هر سه تیم با مربیان تازه باید به لیــگ ادامه بدهند. یک اتفاق نادر در تاریخ لیگ. ظلم مساوی! اما چه افتخاری باالتر از نشستن روی نیمکت تیمملی؟

احتماال اگر به او پیشــنهاد بدهند لحظهای درنــگ نمیکند و بــه تهران میآیــد. نکته جالب ماجــرا این خواهد بــود که رئیس کانون مربیان ایران که به نظر میرسد صالحیت گزینهها را بررسی میکنند، بیژن ذوالفقارنس­ب است! یکی از سه نفری که در آن نشست تلویزیونی صریح و بیرحمانه قلعهنویی را در حذف از جــام ملتها مقصر عنــوان کرد. دنیا گرد اســت، کوه به کوه نمیرسد اما آدم به آدم میرســد. در میان مربیان فعلی هیچکدام کارنامهای همپــای قلعهنویی ندارند، از ســوی دیگر پیوســتن یحیی گلمحمدی به پرســپولیس که از او به عنوان یک گزینه جوان یاد میشد عمال شــانس قلعهنویی را افزایــش داد. او در جــام ملتهای 2007 ناصــر ابراهیمی، منصور ابراهیــمز­اده، افشــین پیروانی، کریم بوستانی، مارکار آقاجانیان و پرویز مظلومی را بــه عنوان دســتیاران خود به همراه برد. مجموعهای از ســه نســل مربیان که به نوعی باعث شــد قلعهنویی نشــان دهد دایره گستردهای از دوستان را همــراه دارد. اگر او ایــن بار هم روی صندلی خالی شــده ویلموتس بنشــیند احتماال بــاز هم با هوشــمندی تنوعی رنگینکمانی از دستیاران را برای کاستن از فشارها گرد هم خواهد آورد. همه این نوشتار با «اگر» همراه بود... این روزها از سیاســت تا ورزش، از هنر تا دانش همه چیز با «اما» و «اگر» همراه است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.