پهلوانان در دیار بلوچستان

قهرمانانور­زشایرانهمر­اهبامردمبه­کمکسیلزدگا­ن استانسیستا­نوبلوچستان­شتافتند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ایرانورزشـ­ـی- ســیل سیســتان و بلوچستان، جدیدترین خبر غمانگیزی اســت که هموطنان ما با آن دست و پنجه نرم میکنند.

تغییــرات اقلیمی، خشــک شــدن زمینها و بارانهای سیلآسیا باعث شــده تا راههای ارتباطی صدها روستا در استان محروم سیستان و بلوچستان قطع شــود و زندگی خیلیها را آب ببرد. بعد از پیام مقام معظم رهبری در پی سیل سیستانوبلو­چستان و درخواســت ایشان از دولت و مجموعههای مردمی برای یاری بیشتر مردم درگیر منطقه، جامعه ورزشی هم چند روزی اســت که حضور خود در شــهرهای سیلزده را پررنگتر کرده است.

دیــروز مدیــر کل ورزش و جوانــان سیستانوبلو­چســتان با اشاره به تأکید وزیر ورزش و جوانان مبنی بر در اختیار گذاشــتن تمامی امکانات ورزشی به ســیلزدگان گفت: «ورزشکاران و جوانان عضو سازمانهای مردم نهاد در قالب یگانهای امداد با محوریت ســتاد بحران سیستانوبلو­چستان جهت کمکرســانی به همشــهریان و میهمانان آمادهباش هستند.»

بعد هم اعالم شد سعید پیرامون، بازیکن چابهاری تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران و دارنده مدال طالی مسابقات جهان، همدوش سایر ورزشکاران و اعضای سازمانهای مردم نهاد جوانان استان به کمک مردم مظلوم و سیلزده سیستانوبلو­چستان رفته.

اما شــاید خبر جالبتر که خیلی هم رســانهای نشــده بود، حضور قهرمانان کشــتی ایران، رســول خادم، کمیــل قاســمی و اصغر بــذری در مناطق سیلزده بود.

آنها بدون اینکه بخواهند کارشــان را رسانهای کنند به مناطق ســیلزده رفته بودنــد تا از نزدیک به مردم کمک کنند. این حضور قطعا میتواند باعث دلگرمی مردم سیستانوبلو­چســتان باشــد و شاید از کمکهای مالی هم بیشــتر مورد توجهشــان قرار بگیرد.

رســول خــادم در ایــن چنــد روز در صفحه اینســتاگر­امش کــه با اســم مســتعار آن را به روز میکند، پستهایی درباره شــرایط مردم استان هم گذاشــته اســت که خواندن بعضی از قسمتهایش جالب است و نشان میدهد مردم آنجا چه مشکالت عظیمی دارند. او دیروز با انتشــار ویدئویی از منطقه کشاری سیستانوبلو­چستان نوشت: «به دلیل شدت آب، جاده تخریب شــده بود. دیشــب یک اتومبیل را در همیــن محل آب برده بــود و اهالی به زحمت نجاتــش داده بودند. همه در انتهــای جاده متوقف شــده بودیم تا ماشین شاســی بلندی بیاید و برویم پی ادامه کارمان. جمعی از مردم هم مانند ما، معطل و بالتکلیف بودند. ناگهان از جهت مخالف ما، بانویی بلــوچ به همراه فرزندانش، وارد مســیر ســیالب در جاده تخریب شــده گردید. همه با تعجب او را نگاه میکردند کــه چرا و چگونه با ســه بچه کوچک به آب زد. هنوز به وســط آب نرسیده بود که بچهها از شــدت ترس و لغزندگی، شروع به گریه کردند. همه مشاهدهکنند­گان این صحنه، به هم ریختند. دو نفر جوان بلوچ، پاچههایشان را باال زدند و دویدند وسط آب. خالصه به زحمت مادر جوان و کودکانش نجات یافتند.»

ســیل سیستانوبلو­چســتان تا چند روز آینده فروکش خواهد کرد اما قطعا آسیبهای آن تا ماهها باقی خواهد ماند و حضور ورزشــکارا­ن بنام ایران در استان میتواند همچنان نگاهها را به سمت مشکالت مردم سیستانوبلو­چســتان جلب کند تا شاید زودتر به وضعیت عادی بازگردند.

رسول خادم، کمیل قاسمی و اصغر بذری، بدون اینکه بخواهند کارشان را رسانهای کنند به مناطق سیلزده رفته بودند تا از نزدیک به مردم کمک کنند. این حضور قطعاً میتواند باعث دلگرمی مردم سیستانوبلو­چستان باشد و شاید از کمکهای مالی هم بیشتر مورد توجهشان قرار بگیرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.