مقایسه ناگزیر سال: فرهاد و یحیی - استراما و کالدرون

Iran Varzeshi - - صفحه اول - فرشاد کاسنژاد

فرهــاد مجیدی و یحیــی گلمحمدی خوشاقبالتر­یــن مربیان فصل هســتند، مربیانی که تیمهای آماده و فوقالعادها­ی را دودستی به آنها تقدیم کردهانــد، یادآور تیمی کــه علی دایی در اولین ســال مربیگریاش از ورنر لورانت تحویل گرفت و تنها قهرمانی لیگ برتر در زندگی حرفهای به عنوان مربی را با همان تیم به دست آورد؛ عنوانی که با بیش از یک دهه مربیگری مداوم برای دایی تکرار نشده است.

ســایپا در هفته پنجم لیــگ ۶۸ - ۵۸ با ۱۱ امتیاز صدرنشــین لیگ برتــر بود اما لورانت جدایی از ســایپا و کار در لیگ ترکیــه را ترجیح داد. دایی که هنوز قصد خداحافظی از فوتبال را نداشــت، جانشــین لورانت شد و تیمی را که مربی آلمانی ســاخته بود، در رقابتی ســخت با استقالل اهواز قهرمان کرد.

پس از سایپای ۵۸، دایی هرگز تیمی نساخت که قهرمانی در لیگ برتر را به دســت بیاورد، اگرچه فرصتهای بزرگی در پرســپولیس، سایپا ...و در اختیار داشــت. او یک بار دیگر هم در اقدامی عجیب و غریب در ســال ۸۸ جانشــین زالتکو کرانچار شــد، در حالی که کرانچار با پرسپولیس روزهای خوبی داشــت و دایی در پایان فصل یک پله پایینتر از رتبه پرســپولیس با کرانچار، چهارم شد.

فرهاد مجیدی و یحیی گلمحمدی مثل دایی در ســایپای ســال ۵۸، خوشبخت هستند که تیمهای کمنظیر در لیگ امسال را در اختیار گرفتهاند. استقالل با آندرهآ اســتراماچ­ونی ترکیبهای جذاب و متنوعش را شناخت، زوجی فوقالعاده در خط حملهاش ساخته شد، دفاع ۳ نفرهاش اجرا شد و به نتیجه رســید و ریتم و آهنگ بازیاش تنظیم شد. استراماچون­ی تیمی آماده با فوتبالی تماشــایی را رها کرد و رفت و البته این برای فرهاد مجیدی آسان نیست که بتواند همان ریتم را ادامه دهد.

یحیی گلمحمدی که در اقدامی دور از تعهد حرفهای یک مربی، شــهر خودرو را رها کرد، تیمی بهتر و موفقتر را از گابریل کالدرون تحویل گرفت. پرســپولیس پس از برانکو ایوانکوویچ باید بازی با یک مربی جدید را تمرین میکرد.

کالدرون بســیار تالش کرد تا فوتبال خودش را در پرســپولیس بسازد. او هــم روشهای خودش را جانشــین افــکار برانکو کرد و هــم خیلی زود پرسپولیس را به صدر جدول رســاند. تالش کرد با بازیکنانی که برای خود جایگاهی بزرگتر از یک بازیکن قائل بودند بجنگد و این جنگ را هم پشــت سر گذاشت. برای گلمحمدی حاال همه چیز آماده است. او میراث بزرگی را از دو مربی خارجی اخیر پرسپولیس تحویل گرفته و در روز اول کار جدیدش صدرنشین است؛ با فاصلهای تقریبا مطمئن از رقبا برای میانه فصل. چیزی از این بهتر برای فرهاد مجیدی و یحیی گلمحمدی سراغ دارید؟

آنهــا از بهترین فرصت برای موفقیت بهرهمند شــدهاند. فرهاد و یحیی وقتی به استقالل و پرسپولیس آمدهاند که مدیران باشگاه در مقابل هواداران در بدترین وضعیت از منظر اعتبار هســتند و برای تغییر نظر هواداران باید همه چیز را برای مربیان جدید فراهم کنند. اگر اســتراماچ­ونی از اســتقالل جدا نمیشد، با توجه به کیفیتی که ارائه داده بود، بعید به نظر میرسید که در آینــده نزدیک فرصتی برای کار فرهاد مجیدی یا هر مربی ایرانی دیگری در استقالل ایجاد میشــد. یحیی هم به این زودیها نمیتوانست سرمربی پرسپولیس شــود اگر کالدرون کار در پرسپولیس را ترک نمیکرد. برانکو و سپس کالدرون نشان داده بودند که پرسپولیس با مربیانی در سطح آنها چه آسان میتواند صدرنشین لیگ برتر باشد.

هواداران پرســپولیس و استقالل از یحیی گلمحمدی و فرهاد مجیدی نزول کیفیت فوتبال در این دو تیم را نمیپذیرند. شــاید با نتایج کنار بیایند و تحمل کنند اما نزول کیفیت فوتبال چیزی نیست که تحملش کنند، چون پرسپولیســ­یها با کالدرون به کیفیت مطلوب رسیده بودند و استقاللیها با استراماچون­ی به آنچنان کیفیتی از فوتبال رسیدند که هرگز حاضر نمیشدند جدایی استراماچون­ی را قبول کنند.

ایــن بزرگترین آزمون مربیگری برای یحیی و فرهاد اســت، آنها خیلی ســریع از سوی هواداران و رسانهها مورد سنجش با کالدرون و استراماچون­ی قرار میگیرند و نتیجه این ســنجش چه بســا به تعیین عیار مربیان ایرانی تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.