چرا فردا، همین امر وز از برانکو شکایت کنید!

Iran Varzeshi - - صفحه اول - علی مغانی ‪Ali Moghani‬

محمدحســن انصاریفرد که در تعطیالت بین فصل مربی موفقش را از دســت داد، بعــد از اینکه با بازیکنان جدید عکس یادگاری گرفت و خروجیهای پرســپولیس را بــا تابلو فرش بدرقه کرد، در آخرین روز نقل و انتقاالت راهی استودیوی «فوتبال برتر» شد تا مقابل محمدحسین میثاقی بنشیند و از دستاوردهای بزرگی که در نیم فصل کسب کرده، صحبت کند.

عجیبترین بخش صحبتهای آقای مدیرعامل، آنجا بود که صحبت به ماجرای پرســپولیس و برانکو رســید. بیایید یک بار فرازهایی از ســخنان انصــاری فرد درباره دعوای حقوقی با برانکو را نقل به مضمون مرور کنیم:

«آقای برانکو شــکایت کرده بود، ما هم حق شکایت داشــتیم. مسئول حقوقی باشگاه هم گفته بود با توجه به اینکه برانکو برای ســال دوم فســخ کرده بود، مستنداتی داشتیم که میتوانستیم از برانکو شکایت کنیم»

«گفتیم چــون برانکو کاندیدای فدراســیون فوتبال برای مربیگری تیم ملی اســت، شــکایت نکنیم. باالخره ایشــان باید با ما توافق کند تا به تیم ملی برود. آنطور که ما شنیدیم برانکو گفته اگر بخواهم به تیم ملی بروم، اول باید مشکلم با پرسپولیس حل بشود.»

«ما میتوانیم از آقای برانکو شکایت کنیم. میتوانیم ایــن پرونده را در فیفا ببریم. ولی دوســت نداریم. برانکو واقعــا برای ما خیلی زحمت کشــید. 7 تا جــام آورد. با شــخصیت، باکالس، همه بازیکنان و هواداران از او راضی بودند. ما نهادی هستیم که دستگاههای نظارتی میگویند اگر این حق را داشتی، چرا شکایت نکردی؟»

حرفهای مدیرعامل پرســپولیس درباره یک پرونده شــفاف حقوقی، شــگفتانگی­ز و باور نکردنی اســت. در حالی که مطالبات مربی ســابق و اذعان مدیرعامل سابق (ایرج عرب) به اینکه باشگاه پرسپولیس به برانکو بدهکار بوده کامال واضح و غیرقابل کتمان اســت، انصاریفرد از یکســو با خوشــبینی مفرط، از احتمال پیروز شدن در دادگاه فیفا صحبت میکند و از ســویی دیگر ســر برانکو منت میگذارد که چون «باشــخصیت و باکالس» بوده، از شکایت صرفنظر کردهاند. انصاریفرد که در دوره قبلی مدیرعاملیا­ش، بیتوجه به شــکایت رافائل ادرئو ۶ امتیاز از پرسپولیس کسر کرد، با همان منوال گذشته همچنان به «مشاوران حقوقی» باشگاه استناد میکند که مفاهیمی روشــن مثل «فسخ رسمی قرارداد» را نادیده میگیرند و بدون در نظر گرفتن پیششــرطها­ی مندرج در قرارداد که محقق نشــده، همچنان خیال میکنند برانکو «پشت پا» زده و پرســپولیس میتواند مربی سابقش را وادار به پرداخت غرامت کند.

بهترین بخــش حرفهای انصاریفــر­د آنجا بود که گفت: باالخره ایشــان باید با ما توافق کند تا به تیم ملی برود! آنچه آقای مدیرعامل میگوید، مشــابه همان جوک قدیمی آدمی اســت که با چهــرهای ورم کرده، با افتخار میگفت «با صورت زدم به مشتش».

آقای انصاریفرد! برانکــو مبلغی حدود یک میلیون دالر از پرســپولیس طلبکار اســت و این شــما هستید کــه باید بــا او توافق کنید، نه او با شــما. اینکه او چقدر «باشخصیت و باکالس» است و تا چه اندازه میخواهد به پرسپولیس تخفیف بدهد، ارتباطی به اصل موضوع بدهی ندارد. معموال آنکه بدهکار است با طلبکار توافق میکند، نه برعکس!

پرسپولیس به لحاظ مالی در وضعیت بغرنجی است. چند طلبکار خارجی از برانکو و دســتیاران­ش تا بودیمیر، در راه شــکایت به فیفا هســتند و مدیرعامل تیم در اوج بیپولــی، میخواهــد معرفت به خرج بدهــد و به خاطر افتخاراتــ­ی که مربی ســابق به دســت آورده از «حق» پرســپولیس بگذرد. انصاریفرد که انــگار مالک یک تیم خصوصی است، میخواهد «زحمتی» که برانکو کشیده را با یــک کادوی یک میلیون دالری جبران کند. باور کنید اکثر هواداران حاضر نیســتند تیم محبوبشــان به پاس قدردانی از زحمات برانکو، ۳۱ میلیارد تومان متضرر شود. اگر میتوانید، به فردا موکول نکنید. همین امروز از برانکو به فیفا شــکایت کنید! چون او بارها تهدید کرده که اگر از مجرای مذاکره نتواند به پولش برســد، به فیفا شکایت خواهد کرد. چرا شما پیشدستی نمیکنید؟

اگر واقعا مشاور حقوقی باشگاه باور دارد که میتواند برانکــو را در دادگاه فیفا محکوم کند، برانکو اگر به جای 7 جام، 70 جام هم برای پرســپولیس مــیآورد باز هم نمیبایست چنین مبلغ ســنگینی را به ناحق طلب کند. ولی شــاید بد نباشد مدیرعامل پرســپولیس به مشاوران حقوقیاش توصیه کنــد همزمان پرونده گابریل کالدرون را هم به جریان بیندازند چون این مربی آرژانتینی هم در شرایطی تقریبا مشابه با پرسپولیس فسخ قرارداد کرده و از طریق قانونی میتواند الباقی قراردادش را مطالبه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.