رادولوویچ سرمربی ذوبآهن شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بعــد از حدود یک مــاه تأخیر، باالخره ســرمربی ذوبآهن اصفهان انتخاب شد. میودراگ رادولوویچ 2۵ ساله که ملیت مونتهنگروی­ی دارد، به عنوان ســرمربی جدید ذوبآهن اصفهان، هدایت این تیم را در لیگ برتر به عهده میگیرد. این مربی که کارنامه درخشــانی در حوزه باشــگاهی و ملی دارد، به مدت یک فصل و نیم ســکان هدایت تیم ذوبآهن اصفهان را برعهــده خواهد گرفت و امروز مراســم معارفهاش برگزار خواهد شــد. رادولوویچ که ســابقه هدایت تیم ملی کشــورش را هــم دارد، با چنین کارنامهای کار خود را در ذوبآهن شروع خواهد کرد:

2001 تا :2003 مربی تیم زیر ۱2 ســالههای کشــور صربســتان و مونتهنگرو با کســب مدال برنز مســابقات قهرمانی زیر ۱2 سالههای اروپا در کشور آلمان )2004(

:2004 مربی تیم المپیک صربســتان و مونتهنگرو و صعود این تیم به

بازیهای المپیک 2004 آتن در کشور یونان 2004 تا :2006 سرمربی تیم زیر 9۱ سالههای صربستان و مونتهنگرو 2006 تا :2007 مربی تیم بوآریشتا کشور پرتغال 2007 تا :2010 ســرمربی تیم زیر 9۱ سالههای مونتهنگرو و کسب مقام سوم مسابقات کشورهای اروپای شرقی، مربی تیم ملی بزرگساالن مونتهنگرو :2010 ســرمربی تیم پاختاکور ازبکســتان (صعود به مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان باشــگاهها­ی آسیا به عنوان تیم اول در گروهی که تیمهای ســپاهان، العین امارات و الشباب عربستان حضور داشتند، با دو پیروزی رفت و برگشــت در برابر ســپاهان ایران و دو پیروزی رفت و برگشت در برابر العین امارات) :2011 سرمربی تیم دینامو مسکو در لیگ برتر روسیه :2012 ســرمربی تیم فوتبال دوکنویســت در لیگ برتر مونتهنگرو و

انتخاب این تیم در لیگ اروپا :2013 سرمربی تیم کاظمیه در لیگ برتر کویت :2014 ســرمربی تیم تیرائو در لیگ برتر کشــور قزاقستان و مشاور اصلی تیم امید صربستان و مونتهنگرو در مسابقات اروپایی 2014 تا :2015 ســرمربی تیم الجهره در لیگ برتر کویت و کســب

مقام سوم

2015 تا :2019 ســرمربی تیم ملی لبنان با کســب رکورد ۶۱ بازی بــدون باخت برای ایــن تیم و انتخاب تیم ملی لبنان بــرای اولین بار در بازیهای کاپ آسیا در امارات :2019 سرمربی تیم ملی میانمار این مربی مونتهنگروی­ی ســابقه درخشــانی در پرورش و استفاده از بازیکنان جوان در کارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.