کار درستي کردم که هیچ واحد مسكن مهری افتتاح نكردم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسكن- وزير سابق راهوشهرسازي در مراسم توديع خود سياست ساخت مسكن براي اقشار كمدرآمد (مسكن مهر) و برنامه دولت براي بازآفريني شهري را به باد انتقاد گرفت و گفت: كار درستي كردم كه حتي يك واحد مسكن مهر را افتتاح نكردم. عباس آخوندي در مراســم توديع خود با اشاره به اينكه در اين مراســم رسمي و تشريفاتي قصد ارائه گزارش از پنج سال گذشته ندارم، اظهار كرد: آنچه ثمر داد محصول تالش همه همكاران در سراسر ايران بود و اگر افتخاري هست متعلق به آن است.

وي با بيان اينكه مسووليت اقدامات انجام شده را ميپذيرم، تصريح كرد: آنچه انجام شد قابل نقد و با كاستي مواجه بوده است. وي با اشاره به نگاهش در حكمراني افزود: در رابطه حكمراني و مساله ايران، دركم اين اســت كه مشخصا پس از مرداد ۲3 مفهوم ايران در ايران غريب است. هنوز مساله ايران به عنوان يك موضوع در كانون سياست در نهاد حكمراني قرار نگرفته است.

وزير ســابق راهوشهرسازي گفت: تمام تالش من در اين دوره در وزارت پروژهمحور اين بود كه مفهوم انسانمحوري بر مبناي پذيريش حقوق شهروندي حاكميت قانون را بركشد.

آخوندي با اشاره به پروژههاي بيحاصل عمراني افزود: توســعه به مفهــوم ادراك عدالت، امكان دسترسي آزادانه به فرصتها، حاكميت قانون، نبود فســاد، ايجاد ثروت عمومي ...و اســت. البته بهعنوان عضوي از دولت از عــدم كفايت آنچه بود تصميم به كنارهگيري گرفتم.

وي با اشاره به ابهام پايان كار خود اظهار كــرد: حضرات چنان تبليــغ كردند كه در پايان ۲۶ مــاه كار وزارت راه فاقد هر گونه دستاوردي است و مديران به خوشگذراني رفته بودند.

وي تصريح كرد: شخصا به خاطر تعهدي كه به مردم دارم گزارشــي از رويكردهاي بنيادي تهيه كرده و گزارش ميدهم. بخش مســكن دچار بزرگترين عدم تعادلها در دوره پيش از بنده شده بود.

وزير سابق با اشاره به 5/۲ واحد مسكن خالي از ســكنه و ۲/۲ واحد خانه تفريحي گفت: بازار مسكن با وجود سادگي فناوريها، براي اولين بار در تاريخ ايران با اجراي مسكن مهر به طور مستقيم به صورت گستردهاي از ســوي دولت مداخله قــرار گرفته بود. شــوربختانه اين مداخله تبديل به فضيلت شده بود.

آخوندي با اشــاره به اينكه مسكن مهر باعث افزايش باالي تورم شــده بود، افزود: براي ساماندهي بازار مسكن و خارج كردن ســوداگري به سياستهايی از جمله توقف توســعه مســكن مهر و تكميل واحدهاي نيمهتمــام، اتــكا به سياســت پسانداز و فعالسازي انواع ابزارهاي مالي و پولي مانند انتشــار اوراق رهني، افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن، تبديل بانك مسكن به بانك توسعهای به منظور مداخله موثر بانك در بازار، اتخاذ سياســت انضباط شــهري، اجراي سياســت بازآفريني محلهمحور ...و روي آوردم.

وي يادآور شد: سياستهاي من با تكيه بر معيارهاي ايرانشهري، مشاركت ...و طراحي و پيگيري ميشد. وزير سابق راهوشهرسازي اظهار كرد: پيشنهاد دادم با منابع مسكن مهر بانك مسكن به يك بانك توسعهاي تبديل شود. در شرايط تنگناي مالي وجود يك بانك بزرگ و سالم براي حل و فصل وضعيت الزم و ضروري است.

آخونــدي بيان كرد: شــوربختانه درك درستي در اين باره در دولت وجود نداشت. ۶5 درصد مسكن مهر و ۰5 درصد پروژههاي زيرساختي را با پيگيري و سماجت تمام به پايان رســاندم. حجم تمام شده كار در اين دولت بيش از 1/5 برابر كار دولت قبل بود. ميتوانســتم هر هفته يك پروژه را افتتاح كنم و يكي از محبوبترين وزرا شــوم، اما ضمن وقت گذاشتن زياد و پيگيري كردن كار، بخش زيادي از كار مسكن مهر را انجام دادم. يك مورد - مسكن مهر - را هم افتتاح نكردم، حتي يك مورد را افتتاح نكردم. ضد رسانه از من چهره ضد متقاضيان مسكن مهر ترسيم كرد. هنوز فكر ميكنم كار درستي انجام دادم كه يك سياست سراسر اشتباه را تبليغ نكردم.

وي با يادآوري اينكه توانســتيم بخش اعظم سياستهاي مسكن را در خالل برنامه ششم به تصويب مجلس و دولت برسانيم، گفت: طرح ساالنه بازآفريني ۰7۲ محله را آغاز كرديم. وي با بيان اينكه دلخوش بوديم كه ناگاه با ايده جديدي تحت عنوان بكوبيم و بسازيم مواجه شديم، اظهار كرد: هر چه توضيح داديم كه اين طرح غيراجرايي است و چند نمونه بسيار محدود مانند طرح نواب و توسعه اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) دارد كــه هر دو با وجود صرف هزينههاي گزاف شكســت خوردهاند و مگر ميتوان امالك و خانههاي تحــت تملك مردم را كوبيد و ساخت، توضيحات ما موثر نيفتاد.

وزير سابق راهوشهرسازي با يادآوري اينكه براي خروج از بنبســت درخواست كردم كارگروه بازآفريني شهري با رياست معاون اقتصادي روحاني و وزير امور اقتصادي و.. . اين موضوع را بدون حضور بنده هماهنگ كنند، اظهار كرد: اين كار را كردم تا شايد اين تعارض مديريت شود، پرواضح بود كه اين ايده با شكست مواجه ميشد، اينك پس از گذشت 5۲ جلسه و پيگيريهاي مستمر كل زمينهاي تملك شده متعلق به سازمانهاي ديگر به جز وزارت راهوشهرسازي براي اين طرح ۶3 مترمربع است.

آخونــدي ادامه داد: ليكــن تعارض ما مديريت نشد و يكي از داليلي كه من تصميم به كنارهگيري از دولت گرفتم همين موضوع بود. وي با اشــاره به طرح مسكن اجتماعي نيز گفــت: حضرات هر روز تبليغ ميكنند كه اين دولت حتي يك مسكن هم نساخته است، اين افتخار دولت است كه حتي يك واحد مسكوني نســاخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانهاي بسازد. حتي در پيام مرحوم امام براي تاسيس حساب ۰۰1 امام ساخت خانه توسط دولت پيشبيني نشده بود. وي همچنين در اين مراسم گزارشي از عملكرد خــود در حوزه حملونقل طي پنج ســال اخير ارائه كرد.

معاون اول رييسجمهوري با بيان اينكه بايد چنــد ماهي براي عبور از دوره تحريم تحمل كنيم، گفت: در دشوارتر از اين شرايط امكان تامين هواپيما و قطعات وجود داشته اســت و مطمئنم همكاران ما با اطمينان به مردم ســرويس ايمني را در حملونقل هوايي ارائه ميكنند. اسحاق جهانگيري در مراسم توديع آخوندي و معارفه اسالمي به عنوان وزير راهوشهرسازي اظهار كرد: يكي از وزارتخانههايي كه مســووليت سنگيني دارد و دو بخــش مهــم اقتصــادي يعني حملونقل مسكن در اختيار آن است، وزارت راهوشهرســازي است. وي تصريح كرد: اين وزارتخانه بايد در همه شــرايط سرويس و خدمات را ارائه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.