پافشاري بر تزریق ُمسكن به جامعه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - V.ashtiani37@yahoo.com

امیر واعظيآشتیاني*– نزديك به دو ماه است كه مسووالن كشوري در كرسيهاي مختلف درباره شرايط توزيع بسته حمايتي غذايي اظهار نظرهــاي پراكنده ميكنند؛ اظهارنظرهايي غيرشفاف و ابهامآلود چراكه هيچ يك از شرايط و جزئيات مربوط به اين بستهها روشن نيست. در نگاه اول اما تصميم دولتپسنديدهواميدواركنندهاست.اماچنين تصميميچهميزانازمشكالتراازمسيرزندگيمردمبرميداردياتهديدهاي اقتصاد را تبديل به فرصت ميكند، نكتهاي است كه همچنان در ابهام باقي مانده است. نكته قابل توجه ديگر اما زمان اعالم چنين خبري است. شايد دو يا سه روز پيش از توزيع بسته حمايتي غذايي براي اعالم چنين خبري كافي بود و هيچ لزومي نداشت كه مدتها درباره محتواي غيرشفاف بستهاي كه شايد حال معيشت جامعه را بهتر كند اخباري منتشر شود. بر اساس برخي اخبار منتشر شده به نظر ميرسد بايد در انتظار بسته حمايتي به شكل نقدي باشيم،اينبستهامامسكنواروبهشيوهگذشتهقراراستاقتصادرامسيردهي كند يا اين بار اصالحات ساختاري هدف غايي دولت است. محل هزينه اين بسته اگر كاالهاي باكيفيت ايراني باشد، حمايت از كاال و توليد كشور نيز در همينمسيرمحققميشود،البتهاميداستچنينموضوعيمنجربهرانتو سوءاستفادهبرخيافرادازاينموضوعنشود.اگرچههمچنانبراينباورهستيم كه هزينه چنين سرمايهاي در بخش توليد و حمايت از توليد ساختارمندتر بودونهتنهاتوليدرارونقميدادبلكهمنجربهبهبودشرايطاشتغالومعيشت جامعه نيز ميشد. دولت اما مسير زودبازدهتر و نزديكتر را برگزيده است تا سرمايهگذاري ساختاري در توليد. همواره كارشناسان اقتصادي اعالم كردهاند كه چنين بستههايي هيچ راهبرد آيندهنگرانهاي ندارد و ساختار را آن گونه كه بايدوالزماستترميمنميكند.حالآنكهدولتهايكيبعدازديگريبرتصميم نادرست خود براي تزريق مسكنهاي آني به جامعه پافشاري ميكنند. اين موضوعامابعدازبهبودمقطعيشرايطبايدبهشكلراهكارهايريشهايتغيير ماهيت دهد و در پي تغيير ساختار و تصميمات نادرست باشد. انتظار ميرود دولتي كه نام تدبير و اميد را يدك ميكشد، تدابيري اثربخش و هوشمندانه را اجرايي كند و دست از اقدامات لحظهاي زودگذر بردارد. ترك برداشتن و شكستناعتمادجامعهبيشكحاصلچنينتصميماتبيپشتوانهاياست كه دولتها به منظور التيام زخمهاي جامعه اتخاذ ميكنند بيخبر از اينكه چنينتصميماتيجامعهرابيشازگذشتهدردمندوبياعتمادميكند.متاسفانه باور اين موضوع كه مردم به شرايط عادت ميكنند، بين دولتمردان در ادوار مختلف نهادينه شده است و بر همين اساس برنامهريزيهاي خود را اجرايي ميكنند.بستهحمايتغذاييدرنهايتگرهكوريازمعيشترابازنميكنداما اميدواريمهمينبستهكوچكدرمسيررفتارهايپوپوليستينباشدودولتبه اينباورمهمبرسدكهآخرينوبهترينراهكاردرراستايبهبودشرايطاقتصادي كشور اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي با همه جزئيات آن است. اين در حالي است كه ستاد اقتصاد مقاومتي كه با حضور معاون اول رييسجمهور مديريت ميشود بيتفاوت به اظهارنظرهاي كارشناسي بر مدار خود حركت ميكند.

*کارشناساقتصادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.