توسعه اقتصادي یا سياسي، هيچ کدام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بوده است و دولت اصالحات بر توسعه سياسي. هر يك از آن دانشجوها براي ايده خود استداللي داشتند. آنكه بر اولويت توسعه اقتصادي تاكيد داشــت ميگفت: «چارهاي نيست، الزم است مردم يك دوره سختي اقتصادي و معيشتي را تحمل كنند تا بنيانهاي اقتصادي مدرن نهادينه شوند.» ديگران هم پاسخهايي دادند.

20 ســال پس از مشــاجرات بعضــا خام آن جوانان، ما نه به توسعه اقتصادي دست يافتيم نه توسعه سياسي. اقتصاد كماكان بدون فروش نفت ورشكسته است، توليدي عمال وجود ندارد، تحرك اندكي هم كه دولت اصالحات به اقتصاد بخشيد، آن هم از طريق «ساختن» يك بخش خصوصي غيرواقعي زايل شــده اســت. ديگر ميدانيم كه رانتهاي غيرمولد چه باليي دارند بر ســر كشور ميآورند. توســعه اقتصادي كه نه، اقتصاد ما در حال حاضر تنها معطوف اســت به بقا، معيشتي، با فاصله طبقاتي فزاينده. توسعه سياسي هم كه داستانش معلوم است. آن جوانان در بهار مطبوعات، توسعه سياسي را نه چيزي عجيب بلكه امكاني در دسترس ميديدند. امروز چه؟ پس از 88، پس از دولت اعتدال، در جايي كه نه حزبي وجود دارد و نه رسانه مستقلي البته نشاني از توسعه سياسي نخواهد بود.

ادبيات نسبتا غني درباره هريك از اينها [توسعه سياســي و اقتصادي] وجــود دارد با نظريههاي مختلــف و رقيب. اما احتماال در يك نكته ترديد وجود ندارد. توسعه، پيشرفت يا هر عنوان ديگري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.