کسانی که تحریمها را اعمال کردند، باید بهخاطر جنایت علیه بشریت مواخذه شوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه‌سیاسی- سفیر ایران در لندن اعمال مجدد تحریمهای ضدایرانی واشنگتن را محکوم کرد. حمید بعیدینژاد در توئیتی نوشت: تحریمهای آمریکا روی ایران مبنای قانونی نداشــته و نامشروع هستند. آنها بر نیازهای حیاتی تمام اقشار جامعه ایرانی تاثیر میگذارند. آنها که در اعمال این تحریمها دست داشــتهاند، باید به خاطر جنایاتشان علیه بشریت مواخذه شوند و به سزای کارشان برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.