تصمیم دولت برای حقوق و دستمزدها

Jahan e-Sanat - - NEWS - ستاد جنگ اقتصادی مواضع بهارستان

حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهور پس از پایان نشســت ســران قوا خبرهای مهمی در خصوص افزایش دســتمزدها و توزیع اولین بســته حمایتی از آبان ماه داد و اعالم کرد که برای تامین کاالهای اساسی در ماههای طوالنی هیچ مشکلی نداریم.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی حجتاالسالم حسن روحانی در پایان نشســت سران قوا با اشاره به تحلیلهای نادرست آمریکا از مردم ایران و اینکه مردم ایران دقیقا برعکس انتظار آنها عمل کردهاند گفت: این حرف که آمریکا به دنبال فشار به مردم نیست و دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کامال ناصحیح و نادرست است و خود آنها در عمل این واقعیت را آشکار کردهاند. وی ادامه داد: آنها هستند که با یک تحریم نابجا و غلط میخواهند بر زندگی مردم و معیشت روزمره آنها تاثیر منفی بگذارند.

رییسجمهور اظهار داشت: به خاطر اینکه آنها نظام بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقالم صادراتی را هدف قرار دادهاند که به درآمد و منابعی که مربوط به کل کشور و واردات کاالهای اساسی است، مربوط میشود. روحانی با اشاره به اینکه دیدیم دور جدید تحریمها که از ۵ نوامبر شــروع شد، هیچ تاثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته است، گفت: آمریکاییها هر چه تیر در ترکش داشتند، قبال علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند. وی افزود: آنها ناچار شدند فهرست بلند باالیی درست کنند و از یک طرف نام بانکهایی را ببرند و شعبات بانکها را اضافه کنند، برای اینکه صفحات را پرکنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از یک طرف شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه پر شود.

رییسجمهوری اضافه کرد: از شیوه کار و نحوه اعالم آنها کامال مشخص است که کارشان برای تاثیر روانی بر ملت ایران است و هدف دیگری ندارند. روحانی افزود: نکته دیگری که مسووالن جمهوری اسالمی ایران میگفتند این بود که آمریکا قادر نیست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و آمریکاییها مرتب تکرار میکردند که ما این کار را انجام میدهیم، در حالی که خودشان اخیرا اعتراف کردند به اینکه نمیتوانیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم.

‌در‌تولید‌و‌واردات‌دارو‌مشکلی‌نداریم

رییسجمهور افزود: در منطقه یا نفت همه صادر میشود یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. روحانی تصریح کرد: آمریکاییها به دلیل اینکه مورد هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند ناچار شدند عقبنشینی دیگری انجام دهند و بگویند موضوع مواد غذایی، مساله دارو و تجهیزات پزشکی استثناست که البته این حرف آنها هم نادرست و ناصحیح است، زیرا وقتی نظام بانکی را تحریم میکنند همه چیز را تحت تاثیر قرار میدهند. وی خطاب به ملت ایران، گفت: اوال ما در زمینه کاالهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما از همیشه بیشــتر آمادگی دارد تا برای ماههای طوالنی کاالهای اساسی مردم را تامین کند. رییسجمهور افزود: برای تولید و واردات کاالهای اساسی و دارو و سایر نیازمندیها هم مشکلی نداریم. امروز شرایط تولید در کشور ما نسبتا خوب است و صادرات ما هم نسبت به شش، هفت ماه سال گذشته افزایش پیدا کرده و افزایش صادرات به معنای افزایش تولید و افزایش کســب و کار مردم است. وی با اشاره به پرداخت بدهی گندمکاران، افزود: این به معنای آن است که زندگی کشاورزان ما رونق بگیرد و برای سال آینده تمهیدات الزم را در زمینهاقالمکشاورزیوقیمتهایتضمینیمدنظرقراردهیم. رییسجمهور افزود: هر چه زمان بگذرد هم مسووالن ما برای جبران مشکالتی که برای مردم پیش آمده آمادهتر میشوند و هم استقامت مردم ما در برابر این توطئهها بیشتر خواهد شد. روحانی با تاکید بر اینکه آمریکاییها در ماههای آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلطی را انتخاب کردهاند، گفت: این مسیر ملت ما را خسته نمیکند، بلکه آنها را برای تولید بیشتر و اینکه روابط نزدیکتری با همسایگان و کشورهای دوست داشته باشند، آمادهتر میکند.

‌اولین‌بسته‌حمایتی‌آبان‌توزیع‌م ‌یشود

وی درباره جلسه سران سه قوه نیز خاطرنشان کرد: در این جلسه درباره یکی از مباحث اصلی و مهم که شرایط جدید اقتصادی ما بود و نقشه راهی که باید برای ماههای آینده ترسیم شود، بحث شد. رییسجمهور با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب برای تدوین نقشه راه، گفت: ما در مورد این نقشه راه و روابط نزدیکتر با همسایگانمان و روابط اقتصادی با آنها صحبت و روابط اقتصادی با کشورهای دوستمان از شرق و

غرب را بررســی کردیم. روحانی افزود: همچنین مشکالت احتمالــی که در مورد تولید و پیش پای بانکهای ما وجود دارد جزو مباحث جلسه ما بود که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که هفتگی تشکیل میدهیم، این مباحث را بررسی خواهیم کرد. وی خطاب بــه مردم ایران اعالم کرد: دولت نخستین بسته حمایتی غذایی خود را در ماه آبان به افرادی که تحت فشار بیشتری قرار دارند و جزو قشرهایی هستند که مشکالت بیشتری دارند، پرداخت خواهد کرد و این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم مشکالتی را که برای مردم پیش آمده تا حدی جبران کنیم. رییسجمهور به بودجه سال آینده نیز اشارهای کرد و گفت: برای حقوق و دستمزد پیشبینیهایی میکنیم که تا حدی بتوانیم مشــکالت اقتصادی را جبران کنیم. روحانی گفت: خدمت ملت عزیز ایران اعــالم میکنم که در ماه پربرکت ربیع المولود، ایام والدت باسعادت پیامبر اسالم (ص) و امام صادق (ع) شرایط ما در کشور بهتر از ماههای پیش جلو خواهد رفت و ملت ما در کنار وحدت، انسجام و یکپارچگی، کار و مسیر راه خود را پیش خواهد برد و بهانههای آمریکاییها را از دست آنها خواهد گرفت.

وی با اشاره به ادعای آمریکاییها مبنی بر حمایت ایران از تروریسم، خاطرنشان کرد: به دروغ میخواهند بگویند ایران حامی مالی تروریسم است، اما همانطور که ملت ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم و همیشه در خط مبارزه و جلوگیری از تامین مالی گروهکهای تروریستی بوده است، امروز هم مصممتر بر قوانین و مقررات خود تاکید میکند و این بهانههای واهی را هم از دست دشمنان خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.