هشدار یک نماینده نسبت به تشکیل گروههای مافیایی در شرایط تحریم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-‌رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس نسبت به سوءاستفاده از شرایط تحریم و شکلگیری گروههای مافیایی در چنین شرایطی هشدار داد و بر ضرورت نظارت پررنگتر مجلس بر این روند تاکید کرد. جالل میرزایی اظهار کرد: نگرانی من این است که تحریمها به تدریج و ناخودآگاه ما را به سمتی ببرد که گروههای مافیایی شکل بگیرد و این گروهها بر تجارت خارجی ما سلطه پیدا کنند و بر مبنای آن هم سیاست ما آلوده شود و به سختی بتوانیم از این مسائل رهایی پیدا کنیم. ما باید خیلی مراقبت کنیم که به اسم دور زدن تحریمها در دام این گروهها نیفتیم. وی افزود: به نظر من در حال حاضر روند به گونهای است که گروههایجدیدباپیچیدگیبیشتریواردمیدانمیشوندتاازشرایطسوءاستفاده کنند. لذا باید دقت زیادی شود. مجلس هم به بهانه اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مشغول انجام کارهایی است نباید از وظیفه نظارتی خود غفلت کند بلکه باید این وظیفه را پررنگتر از قبل پیگیری کنند. نماینده مردم ایالم در مجلس ادامه داد: االن توجهها بیشتر به سمت مقابله اقتصادی است به این معنا که گروههایی شکل بگیرند و تحریمها را دور بزنیم در حالیکه همه میدانیم این روش پرهزینهای است و در بلندمدت جواب نمیدهد. ما نباید از ظرافتهای دیپلماسی غافل شویم. ما با بهرهگیری از دیپلماسی توانستیم به برجام برسیم و گشایشهاییایجادکنیم.حاالهمخروجآمریکاازبرجامنبایدماراازابزاردیپلماسی برای حل مشکالت مایوس کند. میرزایی اتکا به ابزار دیپلماسی و فرصت دادن به آن را کمهزینهترین روش در مقایسه با سایر روشها عنوان کرد و گفت: یک روش مقابله این است که به سمت اقتصاد مقاومتی برویم که در این روش گروههای مافیایی مترصد فرصت هستند. یک روش دیگر این است که با برخی کشورها از طریق مبادله ارزهای ملی کار کنیم. البته این موارد در کوتاهمدت اجتنابناپذیر است ولی در بلندمدت هزینههای گزافی برای ما دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.