درآمدثروتمندترينها۰۱ برابردرآمدفقيرترينهادرايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بر اســاس آمارهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ متوسط درآمد يك خانوار شــهري در دهك اول و دهك دهم فاصله حدود ۰۰۶ هزار توماني تا هفت ميليون توماني دارد.

به گــزارش خبرآنالين در آمارنامه ســال 139۶ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، متوســط هزينه و درآمد خالص يك خانوار در دهكهاي مختلف درآمد منتشر شده است.

همچنين در اين آمارنامه، متوسط هزينه و درآمد خالص يك خانوار بر اساس تعداد افراد شاغل و خانوار آنها در سال ۵9 مطرح شده است. درآمد خالص خانوار شهري در سال ۵9 براي دهك اول 242۵۷ هزار ريال برابر با ۷ ميليون و 42۵ هزار تومان و براي دهك دهم 4۷94۶۸ هزار ريال برابر با ۶۸ ميليون و ۷94 هزار تومان است. همچنين درآمد خالص براي خانوار روستايي در دهك اول 3134۰ هزار ريال برابر با سه ميليون و 134 هزار تومان و براي دهك دهم روســتايي حدود 4۷339۶ هزار ريال برابر با ۷4 ميليون و 339 هزار تومان است.

بررسي اين ميزان درآمد در يك سال نشاندهنده اين است كه حقوق هر ماه براي دهك اول در يك خانوار شهري حدود ۷2۶ هزار تومان است و حقوق هر ماه يك خانوار شهري در ماه حدود هفت ميليون و ۸۰2 هزار تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.