پيشنهاد افزايش سقف برداشت روزانه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبير كل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي از پيشنهاد مديران بانكها براي افزايش سقف برداشت روزانه از كارتهاي بانكي در دستگاههاي خودپرداز و تغيير سقف كارتهاي هديه به سه ميليون تومان خبر داد.

محمدرضا جمشــيدي درباره مباحث مطرح شده در سي و دومين جلسه مديران عامل سيستم بانكي با حضور محمد طالبي، دبير كل بانك مركزي و صمد كريمي مدير اداره اعتبارات بانك مركزي در محل بانك كارآفرين، اظهار داشت: در اين جلسه روشهاي جاري بانكها در زمينه معامالت نقدي ارزي مورد تبادل نظر قرار گرفت كه در صورت نياز به توضيح بيشتر بانك مركزي ميتواند اطالعرساني كند.

وي افزود: همچنين مديران عامل بانكها به لحاظ مشكالتي كه در ادارات اجراي ثبت اسناد براي مزايده و فروش امالك تمليكي بانكها وجود دارد، راههاي كمكرساني به ادارات اجرايي ثبت را مورد تبادل نظر قرار داده و راهحلهايي براي همكاري با آنها مورد توافق قرار دادند.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي به ايبنا گفت: برخي مشكالت موجود در سيستم بانكي از جمله كارهاي اجراي ثبت سيستم بانكي و دادســراي پولي و بانكي كه با مشــكالتي مواجه است و تمامي پروندههاي بانكها به دليل نبود نفر و مكان مناسب مسكوت مانده كه مقرر شد بانكها محلي را در اختيار اين مركز قرار داده تا به پروندهها و مشكالت سيستم بانكي رسيدگي شود.

جمشــيدي ادامه داد: همچنين درخواست شد درباره تغيير رقم پرداخت نقدي دستگاههاي خودپرداز كه سقف ۰۰2 هزار توماني تعيين شده آن مربوط به سالهاي قبل است، بررسي دوباره شود و با موافقت بانك مركزي بازنگري و بهروزرساني در اين رقم صورت گيرد.

وي حداكثر سقف مبلغ كارتهاي هديه را ديگر موضوع مطرح شده در اين جلسه عنوان كرد و اظهار داشت: اكنون سقف مبلغ كارتهاي هديه ۰۰۵ هزار تومان است كه بانكها پيشنهاد دادند كه اين مبلغ به سه ميليون تومان افزايش يابد و پيشنهاد خود را به بانك مركزي اعالم كردند.

به گفته دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي، تمامي اين درخواســتها منوط به موافقت بانك مركزي اســت و بايد منتظر پاسخ اين بانك بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.