سوئيفت دسترسي بانكهاي ايراني را قطع ميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهلــت نهايي آمريكا به جامعه جهانــي ارتباطات مالي بينبانكي (سوئيفت) براي قطع ارتباط با بانكهاي ايراني در حالي به سرانجام ميرسد كه اروپاييها هنوز راهكار جايگزيني براي مساله تبادالت بانك ايران ارائه نكردهاند. در اين باره يك اقتصاددان معتقد است در صورت عملياتي نشدن وعدههاي اروپاييها بايد به سراغ كشورهاي چين، تركيه يا عراق براي تعيين بانك مرجع به منظور انجام مبادالتمان برويم.

امروز آخرين مهلت خزانهداري آمريكا براي قطع سوئيفت بانكهاي ايراني اســت و ســوئيفت نهايتا تا امروز اسامي بانكهاي ايراني را كه قرار اســت دسترسي آنها قطع شود منتشرميكند.

اين مســاله ميتواند روي تبادالت بانكي در كشــور اثر مستقيم بگذارد به اين صورت كه در صورت قطع دسترسي بانكهاي ايراني به سوئيفت عمال هيچ تبادلي با بانكهاي بينالملليامكانپذيرنيست.پيشازايناحتمالقطعسوئيفت براي بانكهاي ايراني در حالي مطرح بود كه اروپاييها قرار بود تا قبل از اجرايي شدن اين تحريمها راه جايگزيني را براي تبادالت بانكي ايران تعيين كنند.

در همين حال مدير اجرايي سوئيفت گفت: طي دو روز آيندهدسترسيبانكهايايرانيرابهاينسامانهپيامرسانمالي قطع خواهيم كرد. به گزارش رويترز، گات فرايد ليبراندت مدير اجرايي سوئيفت گفت: اين سامانه پيامرسان مالي دسترسي چند بانك ايراني را به سوئيفت قطع خواهد كرد.

همچنين اوايل هفته گذشــته سوئيفت اعالم كرده بود دسترسي برخي از بانكهاي ايراني را به اين پيامرسان مالي به دليل حفظ ثبات و يكپارچگي نظام مالي جهان به تعليق درخواهد آورد. البته سوئيفت به دنبال انتشار اطالعيهاي كه نامي از بازگشت تحريمهاي آمريكا عليه ايران نبرده بود به قطع دسترسي بانكهاي ايراني به اين سامانه اشاره كرد.

بر همين اساس سخنگوي كميسيون اقتصادي اروپا هم چندي پيش اقدام سوئيفت براي قطع دسترسي بانكهاي ايراني را تاسفبار خواند.

بر همين اساس عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه فعال محدوديتي براي دسترسي بانكهاي ايراني به سوئيفت اعمال نشده، گفت: امروز آخرين مهلت خزانهداري آمريكا براي قطع دسترسي بانكهاي ايراني به سوئيفت است.

سيدحسين سليمي با اشاره به اينكه فعال محدوديتي براي دسترسي بانكهاي ايراني به سوئيفت اعمال نشده است، گفت: امروز آخرين مهلت خزانهداري آمريكا براي قطع دسترسي بانكهاي ايراني به سوئيفت است و گفته شده سوئيفت امروز اسامي بانكهايي كه ارتباطشان با اين شبكه قطع ميشود را اعــالم ميكند. دور دوم تحريمهاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اســالمي ايران از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده است؛ تحريمهايي كه صادرات نفت و مبادالت بانكي ايران را هدف گرفته و طبق ادعاي آمريكا قرار است صادرات نفت ايران را به صفر برساند و دسترسي بانكهاي ايراني به جامعه جهاني ارتباطات مالي بينبانكي را متوقف كند اما تاكنون اتفاقات مطابق ميل اين دو هدفگذاري جاهطلبانه آمريكا پيش نرفته است. از يكسو آمريكا به هشت كشور براي تداوم واردات نفت از ايران معافيت مشروط داده تا اين كشورها بهتدريج تا اواخر سالجاري واردات نفت خود را از ايران به طور كامل متوقف كنند، از سوي ديگر شايعاتي نيز از مستثني شدن چند بانك ايراني از تحريم سوئيفت به گوش ميرسد.

كارشناسان معتقدند آنچه آمريكا را به چرخش در اعمال تحريمها و اعطاي معافيت نفتي به برخي كشورها مجبور كرده اســت، از يكسو رشد قيمت جهاني نفت و ناتواني شركاي آمريكا در تثبيت آن و از ســوي ديگر جهش قيمت بنزين براي مصرفكنندگان آمريكايي بوده است اما در حوزه سوئيفت آنگونه كه سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ميگويد هنوز خبر موثقي از تحريم بانكهاي ايراني يا مستثني كردن برخي از آنها منتشر نشده و قرار است اسامي بانكهايي كه دسترسيشان به سوئيفت قطع ميشود امروز اعالم شود.

ســليمي در اين رابطه گفت: در روزهاي اخير خبرهاي زيادي درباره تحريم ســوئيفت و مســتثني شدن برخي از بانكهاي ايراني از اين تحريمها در سايتهاي مختلف منتشر شده است اما ريشه اين خبرها موثق و تاييد شده نيست و نميتوان به آنها اتكا كرد.

اين كارشناس بانكي ادامه داد: موثقترين خبري كه در اين حوزه منتشر شده اين است كه فردا آخرين مهلت خزانهداري آمريكا براي قطع سوئيفت بانكهاي ايراني است و سوئيفت نهايتا امروز اسامي بانكهاي ايراني كه قرار است دسترسي آنها قطع شود را منتشر ميكند.

ســليمي درباره برقرار ماندن ارتباط بانكيهاي ايراني با سوئيفت براي انجام مبادالت مربوط به حوزه غذا و دارو نيز گفت: در دوره قبلي تحريمها نيز دسترسي تعداد محدودي از بانكهاي ايراني براي بحث خريد دارو و كاالهاي اساسي باز مانده بود اما امسال هنوز اسامي اين بانكها منتشر نشده است. وي با اشاره به شايعاتي كه درباره اسامي بانكهاي مجاز به نقلوانتقال ارز غذا و دارو منتشر ميشود، اظهار كرد: گفته

ميشود سوابق بانكهايي كه در دوره قبلي تحريم از سوئيفت استفاده ميكردند بررسي ميشود و در صورت تاييد در اين دوره نيز اجازه دسترسي به سوئيفت به آنها داده ميشود اما بانكهايجديدينيزازدورهقبليتحريمتاكنونايجادشدهاند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: به نظر ميرسد در دوره جديــد تحريمها بانكهايي كــه بهزعم آمريكا در ســالهاي اخير مقررات پولي و بانكي را رعايت نكردهاند در ليست تحريم قرار بگيرند و حتي اجازه مبادالت ارز غذا و دارو هم به آنها داده نشود اما هر بحثي در اين باره امروز كه اسامي بانكها اعالم ميشود، بينتيجه و فاقد اعتبار است.

دراينرابطهوحيدشقاقيشهري،عضوهياتعلميدانشگاه خوارزمي، نيز با اشاره به اخباري مبني بر قطع دسترسي ايران به شبكه جهاني سوئيفت، درباره كاركرد اين شبكه جهاني به ايسنا گفت: كار سوئيفت رد و بدل كردن پيامهاي بانكي است، به اين صورت كه براي مثال اگر ميخواهيم حوالهاي را از ايران به فرانسه بفرستيم، بايد از كانال سوئيفت اقدام كنيم. سوئيفت به بانك مركزي و از اين طريق به همه بانكها متصل ميشود. او با اشاره به دور قبلي تحريمها عليه ايران در سالهاي 139۰ و 1391 ادامه داد: در آن زمان كه ارتباط ما با سوئيفت قطع شده بود، ما با يكي دو بانك همكاري داشتيم و از آن طريق ارتباطات بانكي را انجام ميداديم. يكي از اين بانكها كونلون بانك چين و ديگري هالكبانك تركيه بود. شقاقيشهري با تاكيد بر اينكه اگر اروپاييها وعده خود را عملياتي كنند بخش عمدهاي از مشكالت ما حل خواهد شد، گفت: اگر اين اتفاق نيفتد ما مجبوريم با يكي از كشورهاي چين، عراق يا تركيه مذاكراتي را براي تعيين يك بانك به عنوان بانك مرجع براي مبادالت بانكيمان انجام دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.