طرح جايگزين وزيران كابينه بريتانيا براي برگزيت بيتوافق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشريه سان گزارش داد، وزراي كابينه بريتانيا يك «طرح ب» براي برگزيت بدون توافق طراحي كردهاند تا در صورتي كه پارلمان طرح پيشنهادي ترزا مي براي خروج از اتحاديه اروپا را نپذيرفت، ارائه شود.

اين روزنامه بدون اشاره به منابعش گزارش داد، وزيران حامي برگزيت ترزا مي را در جريان اين طرح قرار دادهاند. براساس پيشنهاد اين مقامها، بريتانيا تا ۱۲۰۲ همچنان حق عضويت در اتحاديه اروپا را ميپردازد و از قوانين اين اتحاديه تبعيت ميكند تا مانع بروز تبعات خروج ناگهاني در مارس ۹۱۰۲ شود.

اين كشور بعدا قادر خواهد بود تا با بروكسل به عنوان كشور ثالث براي دو سال مذاكره كند و در اين صورت اتفاقنظر روي يك توافق تجارت آزاد جديد سادهتر ميشود و از پرداخت كامل ۸3 ميليارد پوند (۹4 ميليارد دالر) جريمه خروج خودداري ميشود. همزمان با اينكه مذاكرات با بروكسل وارد مرحله نهايي ميشــود رويكرد ترزا مي از سوي تمامي طرفين بحث اختالفپراكن برگزيت مورد انتقاد قرار دارد.

بسياري از سياستمداران از طرحهاي مصالحه او براي حفظ تجارت آزاد كاال با اتحاديه اروپا ناخشنود هستند و معتقدند كه اين امر بريتانيا را هدف تصميمگيري بروكسل قرار ميدهد و هيچگونه عوايدي ندارد. چنانچه پارلمان توافقي را رد كند، اين كشور گرفتار آيندهاي مبهم ميشود: خروج ناگهاني بدون توافق، سقوط دولت ترزا مي، برگزاري انتخابات، يا آن طور كه برخي از مخالفان برگزيت اميد دارند، برگزاري رفراندوم جديد.

به گزارش سان، زماني كه پيشنهاد جايگزين در اختيار ترزا مي قرار گرفت، او به وزيران مذكور گفت كه اكنون نيازي به طرحشان نيست اما فيليپ هاموند، وزير دارايي بريتانيا استقبال بسيار گرمي از آن كرد.

در همين حال جو جانسون، برادر كوچكتر بوريس جانسون كه سابقا وزير خارجه دولت ميبود، جمعه گذشته از دولت كنارهگيري كرد. او خواستار برگزاري رفراندوم جديدي شــده اســت تا مانع آن شود كه طرحهاي برگزيت ترزا مي بزرگترين بحران بريتانيا از زمان جنگ جهاني دوم رقم بخورد.

جانســون كه از پست وزير دولت در امور حملونقل استعفا كرده خواستار انحالل طرحهاي ترزا مي شده و گفته است به اين توافق كه ظرف چند هفته آينده در پارلمان ارائه ميشود، راي نخواهد داد. جانسون كه سابقا روزنامهنگار فايننشالتايمز بود و در رفراندوم ۶۱۰۲ به ماندن در اتحاديه اروپا راي داد، تاكيد كرد: بريتانيا در آستانه بزرگترين بحران از زمان جنگ جهاني دوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.