ارتش اروپايي، چالش جديد ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازتاب

رييسجمهــوري آمريــكا پس از به دســت آوردن اكثريت سنا توسط جمهوريخواهان در انتخابات كنگره اين كشور، حاال در سفري به پاريس براي شركت در مراسم صدمين سالگرد پايان جنگاولجهاني،بهدنبالتقويتائتالف آمريكا و اروپا به سر ميبرد.

دونالد ترامپ درســت بعد از اينكه هواپيمايــش در اين كشــور بر زمين نشست،دريكتوئيتبهامانوئلماكرون تاخت و ايده او براي تشكيل ارتش اروپا را، خيلي توهينآميز خواند. او در يك توئيت نوشــت: رييسجمهور فرانسه همين تازه گفت اروپا بايد ارتش خودش را بسازد تا از خودش جلوي آمريكا، چين وروسيهحفاظتكند.خيليتوهينآميز است، اما شايد اروپا بهتر باشد اول سهم عادالنهاش را در ناتو كه آمريكا خيلي زياد به آن يارانه داده، بپردازد.

واكنش ترامپ به حرفهاي ماكرون است كه در روزهاي گذشته گفته بود اروپا قرباني اصلي خروج آمريكا از پيمان نظامي ســال ۷۸۹۱ با روسيه است. او چند روز پيش بــه روزنامه آمريكايي والاستريتژورنالگفتهبود:مانميتوانيم ازاروپاييهاحفاظتكنيممگراينكهيك ارتش اروپايي واقعي داشته باشيم. در اين گفتوگو امانوئل ماكرون آمريكا را هم در گروه كشورهايي گذاشت كه فرانسه بايد از خودش در مقابل آنها حفاظت كند.

اروپاييها و آمريكاييهــا از زمان شــروع رياستجمهوري ترامپ بر سر تامينماليسازماندفاعيناتوبايكديگر مشــاجره دارند. ترامپ اروپاييها را به پرداخت ســهمي ناچيز به اين پيمان نظامي متهم كرده است. مراسم ۰۰۱ ســالگي جنگ جهاني اول كه در ۱۱ نوامبر ســال ۸۱۹۱ پايان يافت امروز در پاريس برگزار ميشود. ترامپ امروز در مراسمي كه در طاق نصرت پاريس برگزار ميشود، در جمع ۰۷ نفر از ديگر رهبران جهاني حاضر ميشود.

ترامــپ به همراه مالنيا و مقامهاي ارشد دولتش جمعه گذشته وارد پاريس شد. محور نشســت ترامپ با ماكرون در اليزه نگرانيهــاي اروپا درخصوص برنامههاي رييسجمهوري آمريكا در خروج از پيمان ۷۸۹۱ و از ســرگيري اعمال تحريمها عليه ايران است.

قبــل از آن ترامــپ امــروز ديدار دوجانبــهاي هم با امانوئــل ماكرون داشــت. مالقات قبلي رهبران اين دو كشــور آوريل در واشــنگتن بود و بر سياســت دونالد ترامپ در قبال توافق هستهاي ايران تمركز داشت. با وجود اين مذاكرات، رييسجمهور آمريكا در نهايت به تصميم قبلياش براي خروج از برجام عمل كرد.

برخــي بر اين باورنــد كه با توجه به شرايط سياســت داخلي فرانسه و همچنين نتيجه مالقات قبلي اين دو، امانوئل ماكرون در ديدار با دونالد ترامپ لحن سرسختتري بگيرد. در اين سفر ترامپ با والديميــر پوتين هم روبهرو ميشود. با وجود گمانهزنيهاي قبلي درباره احتماال ديــدار دوجانبه ايندو، به نظر ميرسد چنين ديداري فعال به اواخر ماه جاري ميالدي و در حاشــيه نشســت بينالمللي در بوينسآيرس آرژانتين موكول شود. دونالد ترامپ بارها ازهمپيمانهايعضوناتوگلهكردهاست كــه بار مالي اين جبهه نظامي را روي دوش آمريــكا انداختهاند. ناتو بودجه نظامي ندارد، امــا اعضاي اين پيمان تعهد دادهاند كه دســتكم دو درصد از توليد ناخالــص داخلي خود را براي مصارف نظامي خرج كنند. با اين حال شماري از كشورهاي ناتو اين مقدار را برآورده نميكنند. مثال در سال جاري ميــالدي، اياالت متحــده 3/5 درصد از توليد ناخالــص داخلياش را صرف بودجــه نظامي كرده، در حالي كه اين نسبت براي فرانسه، ۸/۱ درصد گزارش شده است.

اظهارات ترامپ در اشاره به مصاحبه ماكرون با راديو اروپا يك فرانسه است كه در آن از لزوم تشكيل ارتش واقعي در اروپا گفته بود. رييسجمهوري فرانسه گفته بــود: ما به اروپايي نياز داريم كه به تنهايي و بدون وابستگي به آمريكا و به شــكل مستقلتري بتواند از خود دفاع كند.

در سالهاي گذشته پيشنهادهايي دربــاره چگونگي همــكاري دفاعي نزديكتر بين دولتهاي اروپايي مطرح شده اســت. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سال 3۰۰۲ و بر اساس سياست دفاعــي و امنيتي مشــترك خود 34 ماموريت مشترك را زير پرچم اتحاديه اروپا انجام دادهاند.

اين در شــرايطي است كه ترامپ همواره از اينكه اعضاي ناتو سهم خود را از هزينههاي دفاعي به درستي پرداخت نميكنند،گاليهداشتهاست. كشورهاي عضو پيمان ناتو در سال 4۱۰۲ توافق كرده بودند كه ظرف ۰۱ سال به تدريج بودجه نظامي خود را به۲ درصد از توليد ناخالص ملي افزايش دهند. با اين وجود تاكنونتنهابرخيكشورهامانندبريتانيا، يونان، ايسلند و لهستان مرز تعيين شده را پشت سر گذاشتهاند.

„گامي„به„ســوي„ارتش„واحد„ اروپا

برنامه دفاع مشترك اروپا با عنوان «طرح واكنش اروپايي» كه با پيشنهاد رييسجمهوري فرانسه، امانوئل ماكرون از ماه ژوئن كليد خورد شامل فرانسه، آلمان، بلژيك، دانمارك، هلند، استوني، اسپانيا،پرتغالوبريتانياست.تحليلگران نظامي ميگويند با پيوستن فنالند به طرح دفاع مشترك اروپايي به عنوان دهمين كشــور، گامي براي تشكيل ارتش واحد در اروپا برداشــته شــده است.

وزير دفاع فرانسه با اشاره به اينكه طرح واكنش اروپايي مكمل پيمان ناتو و اتحاديه اروپاســت گفت: اين ابتكار عمل تالشــي براي افزايش توان اروپا در واكنــش به تهديــدات در صورت نياز به منظور برقراري امنيت به طور مستقل است.

پارلي با تاكيــد بر اين نكته كه تا هميشه نميتوان پشــت ديوار دفاع آمريكايي باقي ماند، افزود: مزيت طرح واكنش اروپايي ساختار انعطافپذير آن است. برخالف آنچه تا به حال داشتهايم در ايــن طرح لزومي بــر توافق تمام كشورها براي اقدام وجود ندارد و هيچ كشوري از حق وتو برخوردار نيست.

هدف اين طــرح تقويب مبادالت ميان فرماندهي ارتش كشــورهايي است كه در اين زمينه داوطلب هستند و توانايي دارند تا بتوانند به ســرعت و بــه طور هماهنــگ در صورت نياز در حوزه عمليات نظامي كالســيك بــه بالياي طبيعي و تخليــه افراد از محل زندگيشان واكنش نشان دهند. رييسجمهــوري فرانســه ايده طرح واكنش اروپايي را سال گذشته طي يك سخنراني در دانشگاه سوربن مطرح و هدف از آن را تشويق كشورهاي اروپايي در جهت توســعه فرهنگ راهبردي مشــترك و شــكلگيري استقالل استراتژيك اروپايي توصيف كرد.

„استقبال„از„پيشنهاد„ماكرون„ براي„تشكل„ارتش„اروپا

پيشنهاد ماكرون درباره تشكيل ارتش اروپا تاكنون مورد حمايت اوا كايلي، سياستمدار اهل يونان و عضو پارلمان اروپا قرار گرفته است.

اين سياســتمدار يوناني از ايده تشــكيل نيروهاي دفاعــي اتحاديه اروپا اســتقبال كرد و در پاســخ به اين پرســش كه آيا فكــر ميكند اتحاديــه اروپا به ارتــش خود نياز دارد گفــت: بله مطمئنــا نياز دارد. وي افزود: همانطــور كه ميدانيد كشورهاي ما مرزهاي اروپا را تشكيل ميدهنــد. بنابراين يونــان و ايتاليا بيشترين آسيب را از بحران مهاجرت متحمل شدهاند. ما همچنين از سوي كشورهاي متحد ناتو از جمله تركيه تهديد ميشويم. من فكر ميكنم اين چيزي اســت كه اگر بخواهيم با آن مواجه شويم به كمك بقيه كشورهاي اروپايي نياز داريم.

اين عضو پارلمــان اروپا در تاييد اظهارات ماكرون گفت: ارتش اتحاديه اروپــا حمايت بيشــتري را از ديگر كشــورهاي عضو ايــن اتحاديه در مقابل افزايش دشمني روسيه به عمل خواهــد آورد. وي افزود: البته براي چند كشــور كه مرزهايشان نزديك روسيه قرار دارد، وجود چنين ارتشي حائز اهميت است. من فكر ميكنم كه تشكيل چنين ارتشي در اروپا در واقع چنين مشكالتي را به مشكالت همه كشورهاي اروپايي تبديل ميكند زيرا تحمل آنها براي اروپا، يونان و ايتاليا بسيار سنگين است.

ماكرون پنجشــنبه گذشــته در اظهاراتــي كــه روزنامه انگليســي اكسپرس آن را تكاندهنده توصيف كرد، گفت: به پروژه اروپاي مستقل و قدرتمند باور دارد. اگر ارتش واقعي در اروپا نداشته باشــيم نميتوانيم از كشــورهاي اروپا حفاظت كنيم. اعضاي ناتو به جز فرانسه و بريتانيا، از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون عمدتا به قدرت آمريكا براي حفاظت از آنها در مقابل تهديدهــا متكي بودهاند. ماكرون گفته است افزايش خصومت روسيه مهمترين دليل طرح تشكيل نيروهاي دفاعي اروپاست.

مارگاريتس شــيناس، سخنگوي ارشــد كميســيون اروپا در واكنش به اظهارات ماكرون خاطرنشان كرد كه پــروژه جديد اتحاديه اروپا براي همكاري در زمينه تحقيقات و خريد تجهيزات دفاعي تاكنون وجود دارد. وي گفت: فكر نميكنم كه اين هويت دفاعي با تشكيل ارتش اتحاديه اروپا آغاز شود. اما نايجل فاراژ، سياستمدار جنجالي بريتانيا و رهبر پيشين حزب ضــد اروپايي و ضد مهاجر يوكيپ با خشــم به ايده تشــكيل ارتش اروپا پاســخ داد و گفت: افرادي همچون ماكرون با طرح چنين پيشنهادهايي واقعا نگرانم ميكنند.

من فكــر ميكنم ارتــش اروپا بســيار خطرناك است. چه سخنان توهينآميزي. اين اظهارات كساني را كه به همكاري با آمريكا و ديگر اعضاي ناتو باور دارند، نگران ميكند.

„اداي„احترام„رهبران„فرانسه„و„ بريتانيا„به„سربازان„كشته„شده

از طرفي بــه گزارش رويترز جمعه گذشته و همزمان با فرا رسيدن صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول، امانوئل ماكرون و ترزا مي در مراسم اداي احترام به ســربازان كشته شده در اين جنگ شركت و در محل يادبود آنها در دره سم تاج گلي نثار كردند.

هدف عمليات تهاجمي سم كه در سال ۶۱۹۱ آغاز شد پيروزي متفقين بر امپراتوري آلمان بود، اما پس از چهار ماه نبرد سنگر به سنگر بيش از يك ميليون سرباز از دو طرف كشته و زخمي شدند و جنگ جهاني اول دو سال ديگر ادامه يافت.رهبرانفرانسهوبريتانيادرمراسمي كه در اين بناي يادبود قربانيان در شمال فرانسه برگزار شــد به سربازاني كه در «نبرد سم» جان خود را از دست دادند اداي احترام كردند. تاج گلي كه آنها در اين محل قرار دادند تركيبي از دو نوع گلي بود كه در فرانســه و بريتانيا نماد يادبود قربانيان جنگ است.

بناي يادبــود تيپوال مشــرف به رودخانه ســم به ياد بيش از ۲۷ هزار سرباز بريتانيايي و آفريقاي جنوبي بنا شده كه قبر آنها نامعلوم است. نخست وزيربريتانياگفت:اينمراسمبيانگرتاريخ مشــترك و درعين حال اميد به آينده مشترك ماست. قهرماناني كه جان خود رادراينسنگرهافداكردندبهيادخواهيم سپردوباوجودگذشتيكقرنفداكاري آنها را فراموش نخواهيم كرد.

قبل از شركت در اين مراسم رهبران دو كشور مذاكره كردند و ممكن است موضوع خــروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در اين گفتوگوها مطرح شــده باشد. سخنگوي امانوئل ماكرون حاضر نشد در موردموضوعاينگفتوگواظهارنظركند. در ادامه بزرگداشت پايان جنگ جهاني اول رهبران آمريكا، آلمان و روسيه در مراسمي كه به ميزباني رييسجهمور فرانسه برگزار ميشود شركت خواهند كرد. پــس از آن ماكرون مجمع صلح پاريسراافتتاحخواهدكرد.دونالدترامپ در اين اجالس شــركت نخواهد كرد. همچنينترزامياوايلجمعهگذشتهدر مراسم جداگانهاي كه به همين مناسبت در اطراف شهر مون بلژيك برگزار شد همراه با نخســتوزير آن كشور بر قبر اولين و آخرين سرباز بريتانيايي كه در آن جنگكشتهشدهاندتاجگلهايينهادند. بيش از ۰۰5 سرباز آلماني و امپراتوري بريتانيا در گورستان سنت سيمفورين در حوالي شهر مون بلژيك دفن شدهاند. قبر اولين سرباز بريتانيايي كه در جنگ جهانياولكشتهشد،سربازوظيفهجان پار كه۷۱ ساله بود در اين گورستان است و درست در مقابل آن قبر جورج اليسون يك سرباز بريتانيايي ديگر قرار دارد كه ۰۹ دقيقه قبل از اعالم پايان جنگ در روز ۱۱ نوامبر ۸۱۹۱ كشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.