ریزش ۹۶۸ واحدی شاخص بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معامالت تاالر شیشهای روز گذشته با کاهش بیش از ۰۰۸ واحدی شاخص کل بورس و بازگشت این متغیر به کانال ۴۸۱ هزار واحدی به پایان رسید. جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبتشده نشان میدهد که اکثر شاخصهای تاالر شیشهای روز گذشته با افت همراه شدند. بر اساس آمارهای معامالتی، روز گذشته شاخصهای بورس با ریزش مواجه شــدند به طوری که شــاخص کل با (۹۶۸) واحد ریــزش معادل )۰/۴7( درصد به ۴۸۱ هزار ۱۳۲ واحد، شــاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۳۵۲) واحد کاهش معادل )۰/۴7( درصد به ۳۵ هزار و ۶۵۶ واحد، شاخص کل «هموزن» با ۹۴ واحد رشد معادل 7۱/۰ درصد به ۸۲ هزار و ۵۹۴ واحد، شــاخص قیمت «هموزن» با ۴۳ واحد افزایش، معادل 7۱/۰ درصد به ۰۲ هزار و ۶۰۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۰۱۹) واحد ریزش، معادل )۰/۴7( درصد به ۴۹۱ هزار و ۰۸۱ واحد، شــاخص بــازار اول با (۴۶۴) واحد افت معادل (۴۳/۰) درصد به 7۳۱ هزار و ۵۴۱ واحد و شــاخص بازار دوم با (۴۸۵۲) واحد ریزش معادل )۰/7۱( درصد به ۰۶۳ هزار و ۶۱۱ واحد رســید. از سوی دیگر جزییات داد و ستدهای روز گذشته مشخص میکند که روز گذشته شش نماد «وبملت با (۹۶۱) واحد، تاپیکو با (۲۶۱) واحد، پارس با (۸۵۱) واحد، شخارک با (۵۱۱) واحد، فوالد با (۲۱۱) واحد و شپنا با (۲۱۱) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جا گذاشتند. این گزارش میافزاید روز گذشته اکثر شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصوالت چوبی با ۸۴۶۴ واحد رشد معادل ۰۲/۴ درصد به ۵۱۱ هزار و ۵۹۳ واحد، سایر معادن با ۵۲۶ واحد افزایش معــادل ۶۸/۳ درصد بــه ۶۱ هزار و ۲۵۸ واحد، اطالعات و ارتباطات با ۸ واحد رشد معادل 7۶/۳ درصد به ۰۵۲ واحد، دستگاههای برقی با ۴۵۲۲۲ واحد صعود معادل ۰۲/۳ درصد به 7۱7 هزار و ۹۹۸ واحد، خودرو با ۹۱۶ واحد افزایش معادل ۳۱/۳ درصد به ۰۲ هزار و ۵۹۳ واحد، زراعت با ۸۱۳ واحد رشد معادل ۱7/۲ درصد به ۲۱ هزار و ۳7 واحد، زغالسنگ با (۳۶۱) واحد کاهش معادل (۳۵/۴) درصد به ۳ هزار و ۰۴۴ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص میکند سهام نمادهای «قثابت، دزهراوی، کدما، وتوکا، دلقما، غمارگ و کسعدی» بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای «شفن، دعبید، سدور، پسهند، دلر، کطبس و دپارس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به ایــن ترتیب در پایان اولین روز معامالتی بورس در هفته جاری، در 7۰۲ هزار و ۱۶۵ نوبت معامالتی، چهار میلیارد و ۲۱۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۰۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۰۰7 هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.