مردم‌بيشتر‌از‌الستيك‌ايراني‌استفاده‌م‌يكنند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خبرخودرو- رييس اتحاديه فروشندگان الستيك، فيلتر، روغن، پنچرگيران و فيلترسازان تهران با اعالم فروش الستيكهاي سواري در ازاي ارائه فتوكپي سند خودرو، كارت ماشين و كارت ملي، گفت: اين طرح از شهريورماه آغاز شده است.

داوود سعادتينژاد در خصوص فروش الستيك در ازاي ارائه سند خودرو، اظهار داشت:قبالدرماهمردادكهوضعيتحوزهالستيكنابسامانشدوقيمتهاباالرفت، به منظور اعمال مديريت از جانب اتحاديه، به كارخانههايي كه اعضاي ما نمايندگي دارند اعالم كرديم كه تعداد الستيكي را كه به نمايندگان ما ميدهند اعالم كنند.

وي تصريح كرد: در اين خصوص از الستيكهاي سنگين -كه در اختيار پايانهها و وزارت صمت قرار دارد- صرفنظر كرديم، ولي براي مديريت الستيكهاي سواري به منظور ممانعت از افرادي كه قصد خريد و سپس فروش به صورت آزاد دارند و براي جلوگيري از افزايش قيمت، اعالم كرديم كه به منظور دريافت دو حلقه الستيك بايد فتوكپي سند خودرو، كارت ماشين و كارت ملي ارائه شود.

وي افزود: همين مســاله باعث شــد كه وضعيت حوزه الستيك مديريت و قيمتها متناسب شود. به طوري كه در حال حاضر قيمت آزاد و دولتي حدود 10 هزار تومان تفاوت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.