تعارفبازی در تولید

Jahan e-Sanat - - NEWS - اشتغال

«جهان صنعت»-

حمايت از توليد داخل با تشديد بحرانها از سوي تحريمهاي داخلي ديگر هياهويي ندارد. تريبون دولتمردان اين روزها از حمايتتوليداتداخليدمنميزندوتوليدكننده و مصرفكننده تنها ماندهاند در برزخ بيبرنامگي ولجامگسيختگيقيمتي.

هرچند زماني كه مسووالن شعار حمايت از توليدات ملي را سرلوحه كار خود آن هم تنها روي سربرگهاي اداري قرار داده بودند رنج استفاده از كاالهاي بيكيفيت داخلي مصرفكننده را آزار ميداد. اين در حالي است كه در سالهاي اخير حمايت از توليدات داخل، تبديل به بحثي دنبالهدار و خاموشنشدني شده است كه هر سال موجي آن را خروشــان ميكند و پس از مدتي به فراموشي سپرده ميشود. اهميت استفاده از كاالهاي داخلي بارها از ســوي مسووالن ارشد كشور تنها به صورت نمادين گوشزد شده است. با اين بهانه كه چرا اصال بايد از توليدات داخلي حمايت كرد، اين حمايت بايد تا كجا باشــد و نقش مردم، دولت و توليدكنندگان در افزايش حمايت از توليد داخلي چيست، موضوع كيفيت محصوالت ايراني به يك مطالبه جدي از سوي مصرفكننده تبديل شده است.

جــاي خالي كيفيت در برخي از توليدات داخل همزمان با تشــويق مــردم به مصرف كاالهــاي ســاخت ايــران به وضــوح ديده ميشود. سالهاســت مصرفكننده ايراني از بيكيفيتي توليدات ملي، گله و شــكايت دارد و ســازمانهاي مربوطه نيز با اشاره به اهميت اين موضوع همايش، بزرگداشــت و ميزگردهــاي تخصصي برگزار كردند ولي در آخر شاهد پيروزي همين توليدات بيكيفيت در ليســت باكيفيتها هســتيم! اما كيفيت زماني قابل دســتيابي اســت كه فرآيندها و فعاليتهاي سازمان به طور مستمر با نيازها و انتظارات مشتريهاي سازمان طراحي شود و به اجرا درآيد.

در روز ملي كيفيت به برترين و سرآمدترين سازمانهاي ايراني حائز شرايط در بخشهاي مختلف كشــور شامل ســازمانها، بنگاههاي اقتصادي بزرگ، واحدهاي عملياتي، موسسات بخش عمومي، بنگاههاي كوچك و متوســط مستقل و بنگاههاي كوچك و متوسط وابسته كه در زمينه ارتقاي كيفيت و سرآمدي كسب و كار، فعاليتهاي چشــمگيري انجام دادهاند جوايزي اعطا ميشود.

امســال نيز همانند ساير سالهاي گذشته مراسم بزرگداشت روز ملي كيفيت و اختتاميه پانزدهمين دوره جايــزه ملي كيفيت ايران با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و انجمن مديريت كيفيت ايران، سهشــنبه 22 آبان در ســالن همايش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي ايران برگزار خواهد شد و در اين مراسم از سازمانهاي برتر كيفي تقدير به عمل خواهد آمد.

اين در حالي است كه اولين جلسه كميته ارزيابــان جايزه ملي كيفيت ايــران با حضور سرارزيابان ارشد جايزه ملي كيفيت ايران جهت بررسي شركتهاي متقاضي در فرآيند ارزيابي و انتخاب تيمهاي ارزيابي جهت دوره پانزدهم جايزه ملي كيفيت ايران در تاريخ 25 شهريور 97 در محــل انجمن مديريــت كيفيت ايران برگزار شد.

عاليترين مرجع تصميمگيري در جايزه ملي كيفيت ايران، شوراي سياستگذاري است و مطابق نظامنامه جايزه، دبيرخانه جايزه ملي كيفيت ايران مستقر در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايــران مجري جايزه بوده و كليــه عمليات اجرايــي مرتبط با جايزه را عهدهدار اســت. يك كميته فني متشكل از

21 كارشــناس متخصص در زمينه مديريت كيفيت و مباحث ســرآمدي نيز دبيرخانه و شوراي سياستگذاري را در طرحريزي و اجراي ملي كيفيت ايران ياري ميكنند. „ توليد باكيفيت با چه دورنمايي

برخــي از كارخانهها و توليديهاي داخل، محصــوالت باكيفيتي را توليــد ميكنند اما همين كه بر بازار حاكم شــدند و اعتبار خود را به دســت آوردند به مرور زمان كيفيت خود را كاهش ميدهند. با حاكم شدن برخي مقررات زائد بر سر راه توليدات ملي، نميتوان دورنماي مطلوبي از بهبود و ارتقاي كيفيت محصوالت ايراني داشت.

اميررضــا جامچي توليدكننــده يك برند كفش با تاكيد بر مطالب باال در همين رابطه به «جهانصنعت» گفت: بسياري از توليدكنندگان ما به دليل نداشتن اعتماد به بازار مصرف كاالي خــود را با برند خارجي به فروش ميرســانند كه اين باعث بياعتمادي مشتري ميشود. به عبارت ديگر مشتري ميگويد اگر كاالي ايراني كيفيت خوبي داشــت كه بــا برند خارجي به فروش نميرسيد.

بــه گفته اين فعال در حوزه صنعت كفش، اگر بخواهيم از بحران ركود و واردات كاال عبور

كنيم بايد با توليد استاندارد به جنگ بحرانهايي برويم كه قصد تيشــه به ريشه زدن توليدات كشور را دارند.

به اعتقاد جامچي، كوتاهي دولت در تامين مواد اوليه استاندارد به جاي واردات مواد اوليه بيكيفيت، يك اقدام مناسب در حفظ جايگاه خيلي از صنايع كشور خواهد بود.

وي با بيان اينكه در حال حاضر در داخل كشــور با كاالهايي بينام و نشــان سروكار داريم گفت: يكي از الزامات، برندسازي است يعني كاالهايي در داخل كشــور توليد شود كه نام و نشاندار باشد، همچنين ويژگيهاي بازار، نياز بازار و ذائقه مشــتريان بسيار حائز اهميت است.

اين فعال در حوزه صنعت كفش با تاكيد بر اينكه براي توسعه در توليدات داخل، تنها راهكار، اعتمادسازي در بين مصرفكننده است چراكه حجم وســيعي از تبليغات موجود در بازارها را كاالي خارجي پر كرده است. چطور انتظار داريد ما كاالي ايراني مصرف كنيم.

جامچي بــا تاكيد بر اينكه بايــد در حوزه فرهنگســازي خيلي كار انجام شــود، گفت: يكي از فعاليتها اين است كه توليدكنندگان، مصرفكننــدگان را مطمئن كنند كااليي كه

به دست آنها ميرسد باكيفيت است و از مشابه خارجي چيزي كم ندارد. „ مسابقه با توليدات خارجي

سعيد حسينزاده عضو هياتمديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك درباره حمايت از توليد داخلي و با اشاره به سطح كيفي و قيمتي پوشاك توليد داخل چنين ميگويد: كيفيت پوشاك ايراني نسبت به نمونههاي خارجي باالتر است كه كمتر نيست و به لحاظ قيمت نيز ما با نمونههاي خارجي توانايي رقابت بااليي داريم. بايد بگوييم چگونه ميتوان كاري كرد كه مردم ترغيب شوند كاالي ايراني بخرند و اين با برانگيختن تقويت حس حمايت از توليدكننده داخلي امكانپذير است. اما اين چند سال كاري كه انجام شده است تبليغ كاالهاي خارجي بوده است و در رسانهها دائما كاالهاي خودمان را با كاالهاي خارجي مقايسه كردهايم. ما دائما در صحبتهايمان گفتهايم دليل اينكه كاالهاي خارجي بازار ايران را پر كردهاند اين است كه مردم كاالهاي بيكيفيت داخلي را نميخرند. هرچند توليدكنندگان ما به اين آگاهي رسيدهاند كه استانداردهاي كيفي را رعايت كنند تا در بازار حرفي براي گفتن داشته باشند و بتوانند اعتماد مشتري را جلب كنند.

به اعتقاد حسينزاده، اينكه گفته شود كاالي ايراني نسبت به نمونه خارجي كيفيت كمتري دارد حرف پوچ و بياساسي است. در صنعت ما كهنساجيوپوشاكاستبهدليلتبليغاتوسيع كاالهاي خارجي، توليدات داخلي ما نيز با مارك و برند خارجي به بازار عرضه ميشود تا فروش برود. خريدار حس ميكند كه كاالي خارجي ميخرد و تنها آن محصولي ايراني است كه كيفيت خوبي ندارد. در صورتي كه بخش عمدهاي از محصوالت ما با مارك خارجي به فروش ميرسد و ما بايد براي اين قضيه راهكاري بينديشيم.

حسينزاده با تاكيد بر اينكه ما نميتوانيم مــردم را اجبار كنيم كه كاالي ايراني بخرند ولــي ميتوان حس خريد كاالي ايراني را در مردم تحريك كرد، تاكيد بر حمايت دولت و حاكميت از توليدات ميكند و ميگويد: اين همه بيلبورد در سطح كشور موجود است ولي چند درصد آن سهم كاالي ايراني است؟ آنقدر هزينه تبليغات اين بيلبوردها زياد اســت كه تنها شركتهاي خارجي با پشتوانه مالي باال ميتوانند از اين بيلبوردها استفاده كنند. ما اين نظر را نداريم كه مردم كاالي خارجي را تحريم كنند چون رقابت براي توليد داخلي هم مفيد است ولي بايد جلوي جنس قاچاق را بگيريم. اگر كاالها از مبادي رسمي وارد شود از طرفي كاالي ارزان و بنجل وارد كشور نميشود و از طــرف ديگر كاالهاي داخلــي توان رقابت با كاالهاي خارجي را پيدا ميكنند.

وي در رابطــه با ارائــه راهكارهايي براي حمايتهاي دولتي از توليدات داخلي پيشتر گفت: ما بايــد امكانات تبليغي را در خدمت توليدكننده ايراني قــرار دهيم تا او بتواند با قيمت مناســب كاالي خود را تبليغ، معرفي و عرضه كند. همچنين ما بايد نمايشگاههايي را برگزار كنيم تا مصرفكننده متوجه شــود كاالي ايراني نيز از كيفيت مطلوب برخوردار اســت. در اين چند ســاله ما تمام امكانات تبليغاتــي و بازارمــان را در اختيار كاالهاي وارداتي و قاچاق گذاشتهايم و اين محصوالت خارجــي بــا حمايتهاي دولتهايشــان با محصوالت ايراني كه هيچ حامياي نداشتهاند به رقابت پرداختهاند. „ از حق انتخاب مردم نترسيد

رضا باكري دبير انجمن صنايع لبني ايران اســت. او درباره مزاياي حمايت از توليد داخل ميگويد: پذيرش حــق اختيار و حق انتخاب مصرفكننده، امري ضروري است. بايد كيفيت محصوالت داخــل را بهگونهاي ارتقا دهيم كه بهتر از كاالي خارجي باشد و سپس حق انتخاب مصرفكننده را متوجه كاالهاي داخلي كنيم

باكري درباره چگونگي حمايت از توليدات داخلي توســط مردم و دولت ميگويد: ايجاد اشتغال باال در كشــور، رشد توليد ناخالص داخلي و قدرت يافتن پشتوانه پول ملي كشور از مزاياي حمايت و رشــد است. وقتي ارزش پول ملي كم شــود و مردم ثروتشان كاهش پيدا كند، تورم زياد ميشــود و بهاي نهايي باال ميرود كه اين امر باعث گران شدن كاال و كاهش قدرت مصرفي مردم ميشود. وقتي از كاالهاي داخلي حمايت شود اين اتفاقات نميافتد و هم مصرفكننده و هم توليدكننده سود بيشتري ميبرند.

وي در زمينه بازار لبنيات و رقابت با كاالهاي خارجي خاطرنشان ميشود: وقتي كاالي شما از لحاظ فرموالزيسيون، كيفيت، بستهبندي و قيمتمناسبباشد؛مصرفكنندهكااليخارجي را ترجيح نخواهد داد. وقتي شــما اين موارد را رعايت كنيد نيازي نيست از حق انتخاب مردم بترســيد و قطعا مردم كاالي داخلي را انتخاب خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.