شكس ‌تخوردگان‌در‌جنگ‌اقتصادي‌

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدامين كناروند، كارآفرين و فعال در حوزه صنعت چوب، حمايت از سرمايهگذاران و كارآفرينان را نيازمند توجه جدي مردم براي مصرف كاالهاي داخلي دانست و به «جهانصنعت» گفت: اكنون زماني است كه نميتوان به راحتي از حمايت توليدكننده گذشــت چراكه توسعه توليد در داخل كشور كليد عبور از ركود و پيروزي در جنگ اقتصادي كشور است.

شــايد نبود مواد اوليه مناسب، يا ســاير ابزارهاي الزم براي توليد در دســترس توليدكننده نباشد اما برطرف كردن خواسته و انتظارات مصرفكننده بايد به هر قيميتي تامين شود و اين نگاه تنها به رويكرد مسووالن به نظاممند كردن توليد و صنعت برميگردد.

به گفته كناروند، امروز زمان برخورد قهري با توليد و توليدكننده نيست. بايد براي تحكيم صنعت و توليد داخل با توجه به شرايط و استانداردهاي روز دنيا پيش رفت و اين به معني همراه كردن مصرفكننده با بازارهاي روز دنياست. اين كارآفرين با بيان اينكه توليدكنندگان نيز براي جلب اعتماد مشتريان بايد كاالهاي باكيفيت و مرغوب توليد كنند تا زمينه رضايتمندي مصرفكنندگان شود از سرمايهگذاران خواست با توجه به امنيت پايدار از ظرفيتهاي زياد در اين حوزه براي توليد بهرهمند شوند. به اعتقاد اين فعال در حوزه صنعت چوب، دستگاههاي اجرايي بايد ملزم به خريد كاالهاي توليد داخل كشــور شوند از اين رو اين حس اعتماد در بين مردم نيز پرورش پيدا ميكند. به گفته كناروند، در حال حاضر بسياري از ارگانها، سازمانها و دستگاههاي دولتي اقدام به خريد صنايع چوبي وارداتي ميكنند كه اين موضوع بزرگترين ضربه را به اين صنعت وارد ساخته است. پس مسووالني كه بعد از نامگذاري سال جديد به نام حمايت از كاالي ايراني رسانهها را تريبون خود براي روشن ساختن بايدها و نبايدها كردهاند بايد از خود و سازمانهاي متبوعشان شروع كنند تا اين حس را به مردم منتقل كنند.

مساله فرهنگســازي در اين زمينه امري خطير است كه مطالعه و بررســي دقيق جوانب آن، همكاري و همياري جمعي مردم، دولت، توليدكنندگان و طراحان و برنامهريزان را طلب ميكند و بايد به خاطر داشت كه فرهنگسازي در مورد موضوعي خاص در ميان آحاد جامعه كاري است كه نيازمند تالش بسيار زياد و خستگيناپذير است و نبايد انتظار داشت كه چنين امري به سرعت اتفاق بيفتد، بلكه تمام تالش بايد مصروف اين باشد كه نوع چينش پايههاي اين فرهنگسازي درست و دقيق صورت بگيرد تا در درازمدت جامعه از نتايج آن بهرهمند شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.