افزايش‌نياز‌واحدهاي‌توليدي‌به‌نقدينگي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرايط جديد نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي بيشتر شده و تصويب 0۳ هزار ميليارد تومان تسهيالت در طرح رونق توليدبسيارناچيزاست.

رضا رحماني در همايش استانداران سراسر كشور با اشاره به رشد0۳ درصدي ذخاير كاالهاي اساسي در كشور گفت: ضروري است در شرايط فعلي استانداران هر هفتهبرايايندوموضوع،جلسهبگذارندوازدفاترتخصصينيزفعاليتبيشتررادر اين زمينهها طلب كنند و ستاد تسهيل و ستاد تنظيم بازار به صورت مرتب برگزار

. وي با تاكيد بر لزوم تفويض برخي اختيارات به استانها گفت: براي انجام بهتر امور الزم است برخي اختيارات از جمله ثبت سفارشها و نيز اختيارات شورايعالي معادن به استانها تفويض شود و دفاتر تخصصي، ناظر انجام بهتر امور باشند.

رحماني با بيان اينكه امروز هدف اصلي حفظ توليد است، اظهار داشت: شرايط امروز خاص است، واحدهايي كه بدهي بانكي دارند اما سرپا و فعال هستند بايد به نحوي حمايت شوند اما اين در حالي است كه اكنون آمار واحدهايي كه به علت بدهي در تملك بانكها هستند بيش از دو هزار واحد است. وي ادامه داد: در 6 ماه آينده بايد به طور ويژه از واحدهاي توليدي حمايت شود چرا كه اگر واحدي تعطيل شود توليد و اشتغال آسيب ميبيند. وزير صنعت ادامه داد: مواردي در واحدهاي صنعتيوجودداردكهحتيباوجودمخالفتباقانونتوانستيمباهمكاريوصحبت، موضوع رو حل و فصل كرده و واحد را به توليد برگردانيم. رحماني در بخش ديگري از سخنانش گفت: در شرايط جديد نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي بيشتر شده و تصويب0۳ هزار ميليارد تومان تسهيالت در طرح رونق توليد بسيار ناچيز است.

وي خطاب به اســتانداران افزود: چه در طرح رونق توليد و چه ساير طرحها كمك كنيد كه پروژههاي با پيشرفت فيزيكي باال در اولويت باشد و اگر طرحي در زنجيره توليد بود و يا با تزريق مختصري نقدينگي قابليت بهرهبرداري داشت حتما در اولويت قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.