يك‌ميليون‌و‌۳۱۳هزار‌فار‌غالتحصيل‌بيكار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر - جمعيت شاغل فارغالتحصيل طي يك سال گذشته، با رشد 96 هزار نفري به بيش از يك ميليون و۳1۳ هزار و 09۳ نفر افزايش پيدا كرد؛ همچنين بيكاري جوانان 15 تا 92ساله بيش از 58 هزار و 500 نفر رشد داشته است.

تغييرات يك ساله شــاخصهاي عمده بازار كار به استناد جــداول آمــاري مركز آمــار ايران نشــان ميدهد، جمعيت مشــاركت اقتصادي كشور به عنوان يكي از شاخصهاي مهم و تاثيرگذار در نرخ اشتغال و بيكاري، با رشد مواجه بوده است كه اين افزايش، سيگنال مثبتي به بازار كار است؛ چراكه رشد «شاخص فعال اقتصادي» به معناي افزايش مجموع جمعيت شاغل و بيكار كشور بوده و تمايل افراد براي ورود به بازار كار و فعاليت اقتصادي است.

بر اين اساس، جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور كه در طبق تعاريف آماري در سن كار قرار دارند، در تابستان امسال با افزايش حدود 760 هزار نفري نسبت به تابستان سال گذشته، به 66 ميليون و 777 هزار و 600 نفر رسيده است.

البته هر چند اين ميزان، از جمعيت كشور در سن كار قرار دارند، اما لزوما همه اين افراد «نه شاغل هستند و تمايلي براي ورود به بازار كار دارند»؛ اين گروه از افراد در جمعيت «غيرفعال اقتصادي» قرار ميگيرند كه به داليل مختلف از جمله داشتن درآمدهاي غيركاري (دريافت سود بانكي، درآمد از محل اجاره واحد مســكوني يا مواردي از اين دست) تمايلي براي ورود به بازار كار ندارند.

بنابراين، آنچه كه مبناي محاســبه شاخصهاي اشتغال و بيكاري در يك گروه هدف است، بررسي سهم هر يك از گروه شاغالن يا بيكاران نسبت به «جمعيت72 ميليون 282و هزار نفر فعال اقتصادي» است. بر اين اساس، شاخص مشاركت اقتصادي حاكي از رشــد 59۳ هزار و 00۴ نفري طي يك ساله گذشته از تابســتان 96 تا تابستان 97 دارد؛ به اين ترتيب كه نرخ اين شاخص از ۴0/7 درصد در تابستان سال گذشته به ۴0/9 درصد در تابستان 97 رسيده است. سرعت رشد بيكاري بيشتر از رشد اشتغال „

گزارشهــا حكايــت از آن دارد كه از مجموع جمعيت 27 ميليون و 282 هزار و 500 نفري فعال اقتصادي، ۳2 ميليون و 955 هزار و 600 نفر در گروه شــاغالن و بالغ بر ۳ ميليون و 62۳ هزار و 800 نفر در گروه بيكاران قرار دارند؛ اين آمار نشان ميدهد طي يك سال گذشته، هر چند جمعيت شاغل كشور رشــد داشته است؛ اما رشد جمعيت بيكار با سرعت بيشتري نسبت به اشتغال حركت كرده است.

به اين ترتيب، جمعيت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 158 هزار و ۳21 نفر افزايش و جمعيت بيكار نيز در اين بازه يكساله 7۳2 هزار و 10۳ نفر رشد داشته است. به همين دليل، به رغم افزايش جمعيت اشتغال در كشور، اما نرخ بيكاري همچنان سير صعودي دارد و 0/7 درصد نسبت به تابستان 96 رشد داشته است. افزايش ۶۹ هزار نفري جمعيت بيكار „

در گروه جمعيت بيكاران نيز، يك ميليون و ۳77 هزار و ۴15 نفر در گروه سني 15 تا 29 سال قرار دارند؛ همچنين حدود يك ميليون و ۳1۳ هزار و 00۴ نفر از جمعيت بيكار كشــور از فارغالتحصيالن دانشگاهي كشور هستند كه اين ميزان در تابســتان سال گذشته، يك ميليون و 217 هزار و ۳21 نفر بوده اســت؛ بنابراين جمعيت بيكار فارغالتحصيل كشور طي يك سال گذشته حدود 96 هزار و 270 نفر رشد داشته است.

در حال حاضر، بيكاران فارغالتحصيالن كشور، ۳9/5 درصد از كل جمعيت بيكار كشور را تشكيل ميدهند كه 0/1 درصد در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، رشد را نشان ميدهد. همچنين جمعيت شاغل فارغالتحصيل 2۳/8 درصد از كل جمعيت شــاغل را به خــود اختصاص ميدهد كه اين سهم در تابستان سال گذشته 21/1 درصد بوده است. بنابراين سرعت رشد اشتغال فارغالتحصيالن نسبت جمعيت بيكاران فارغالتحصيل بيشتر بوده است.

همچنين بررســي شاخص سهم اشتغال افراد در عمده فعاليتهــاي اقتصادي حاكي از آن اســت كه ۴9/5 درصد جمعيت شــاغل كشــور معادل 11 ميليون و 856 هزار و 579 نفــر در فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بخش خدمات مشــغول به كار هســتند كه اين ميزان، تقريبا بدون تغيير مانده و فقط 0/1 درصد نســبت به تابســتان سال گذشته افزايش داشته است.

پس از بخش كشاورزي، فعاليتهاي مرتبط با بخش صنعت با سهم ۳1/6 درصدي بيشترين جمعيت شاغل كشور را به خود اختصــاص ميدهد. به اين ترتيب كه ۳1/6 درصد از جمعيت شاغل كشور معادل 7 ميليون و 562 هزار نفر در فعاليتهاي صنعتي شاغل هستند.

در بخش كشــاورزي نيز، ۴ ميليــون و 5۳5 هزار و 700 نفر شاغل هستند كه 18/9 درصد از جمعيت شاغل را شامل ميشــود. اين ميزان در تابستان سال گذشته نيز 18/9 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.