آگهی مزايده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شــركت فومنــات در نظر دارد قســمتی از پارچههای توليدی (چاپی و رنگرزی شده) خود را به همراه ضايعات پارچه و انواع نخهای موجود در انبار از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان میتوانند تا پايان ساعت اداری پنجشنبه 97/08/2۴ از طريق مزايده در محل كارخانه واقع در كيلومتر 5 جاده فومن بازديد و فرم شــرايط شــركت در مزايده را دريافت نمايند. شركت كارخانجات ريسندگی و بافندگی فومنات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.