جهان به تحريمهاي آمريكا نه گفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويداد گردشــگري تبريز ۸۱۰۲ و همدان ۸۱۰۲ قــرار بود كمك حال صنعت گردشگري كشور باشد. فرصتي كه ميتوانست به شناساندن ايران به خارجيها كمك شاياني كند.

اما آنچه مشــخص است اتفاقات آنطور كه بايد پيش نرفت. بخش بزرگي از اين وضعيت به دليل جبههگيريهاي دولت جديد آمريكاست.

اين را بايد بگذاريم پاي شــانس بــد فعاالن گردشــگري ايراني كه در ســالهايي كه انتظار ميرفت اوضاع بهبــود يابد دوباره دولتــي در آمريكا سر كار آمد كه همه معادالت جهاني را بر هم زد.

اما بخش ديگر قطعا به دليل عدم مديريت صحيح توسط مسووالن دولتي است. تبريز و همدان ۸۱۰۲ به هيچوجه طبق پيشبينيها موفق نبودند. با اينكه از دو سال قبل نشستها و همايشهاي فراوانــي در جهت برنامهريزي اين دو رويداد مهم گردشگري برپا شد اما در عمل هيچ اتفاق خاصي نيفتاد. هرچند هنوز علياصغر مونسان رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشــگري معتقد است مجموعه تحت مديريتش در اين بازه زماني خوب عمل كرده اســت. او در مصاحبهاي اعالم كرده گردشگران ورودي به كشور افزايش پيدا كردند.

در همين رابطه علياصغر مونسان معــاون رييسجمهــوري و رييــس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشــگري، با اشــاره به حضور و گردهماييبزرگفعاالنصنعتتوريسم از سراسر جهان در ايران گفت: «تنوع رويدادهــاي بينالمللي مــا در حوزه ميراث فرهنگي و گردشــگري و رشد تحوالت مثبت گردشگري ايران طي دو سال گذشته نشــانگر استمرار رو به رشــد اين صنعت در كشــور فارغ از تحريمهاســت و برگزاري چهلمين نشست اعضاي وابسته سازمان جهاني گردشــگري )UNWTO( در شهر همدان همزمان با دور جديد تحريمهاي آمريكا عليه ايران نيز نشان ميدهد كه آمريكا و همراهانش نميتوانند كاري از پيش ببرند.»

او با تاكيد بر اينكه تحريمكنندگان نميتوانندخوبيهاوجاذبههايسرزمين ايران را تحريم و گردشگران جهان را از تماشــاي ايران محروم كننــد، افزود: «تحريمهاي ظالمانه و يكجانبه آمريكا عليه كشورمان در برابر توانمنديهاي گردشگري ايران كاري از پيش نبرده و با توجهبهويژگيهايفرهنگيتوريسمدر عرصه بينالمللي و ديپلماسي عمومي، مانعي در برابر اشتياق گردشگران جهان براي تماشاي اين ديار هفت هزار ساله نبوده است، تا جايي كه شمار گردشگر ورودي كشورمان نهتنها كاهش نداشته بلكه افزايش نيز يافته است.»

ريس ســازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه تاثيرات احتمالي تحريمها بر صنعت گردشگري ايران با برنامهريزي صحيح قابــل رفع اســت، ادامه داد: «در يكي دو ســال گذشــته با وجود تشديد هجمههاي دشمن، ايرانهراسي و فشارهاي سياســي خارجي، شاهد برگزاري رويدادهاي ارزنده بينالمللي با محوريت گردشــگري در كشورمان بودهايم و تحــرك و پويايي حاصل از اين رويدادها انرژي مضاعفي به كالبد صنعت توريسم ايران تزريق و فرصتي براي تعامل، همفكري، همانديشــي و توسعه همكاريهاي بينالمللي ايجاد كرده است.»

او افزود: «برگــزاري رويداد تبريز ۸۱۰۲، جشــنهاي ثبت جهاني آثار ايران، نمايشــگاههاي فاخــر ميراث فرهنگي ساير كشورها در ايران، رويداد همدان ۸۱۰۲ و اجالس همدان ۸۱۰۲ و رويدادي كه ۱۲ تا 3۲ آبان با حضور دبيركل سازمان جهاني گردشگري و اعضاي وابسته اين سازمان در استان همدان برگزار ميشــود، همه و همه گوياي آن است كه فعاالن گردشگري و گردشگران جهان تحريمهاي آمريكا عليه ايران را قبول ندارند.»

مونسانبااشارهبهتحركاتواقدامات چهل ساله آمريكا عليه ايران، ادامه داد: «آنچه امــروز آمريكا عليــه ما انجام ميدهد در ادامه چهل ســال دشمني آشكار است، پس آمريكاي امروز همان آمريكاي چهل سال گذشته است و ما نيز همان ملتيم و همچون هميشه با اتحاد و همدلي و استقامت ميتوانيم توان و اقتدار خود به رخ بكشيم.»

معاون رييسجمهوري چشمانداز صنعت گردشــگري ايران را روشــن توصيف و تصريح كرد: «خوشبختانه با مشاركت و ســرمايهگذاري بخش خصوصــي و برخــي شــركتها و سرمايهگذاران خارجي شاهد اجراي ۰۰9۱ پروژه در حوزه زيرساختهاي گردشگري با حجم ســرمايهگذاري 34هــزار ميليارد تومان در كشــور هســتيم و تالش ميكنيــم تا پايان دولت دوازدهــم ۰۰۲۱ پروژه را در حوزه زيرســاختهاي گردشگري به اتمام برسانيم كه مسلما با بهرهبرداري از اين پروژهها وضعيت زيرساختهاي گردشگري در كشور بهبود پيدا خواهد كرد و صنعت گردشــگري پررونقتر خواهد شد.»

„مشكالت„حوزه„گردشگري

مشكالت حوزه گردشگري در ايران از دولتي به دولت ديگر به ارث ميرسد. هر بار مسووالن سازمان ميراث فرهنگي از نبود زيرساختهاي الزم جهت حضور گردشگران خارجي و عدم اطالعرساني كافي از جاذبههاي گردشــگري ايران براي مقابله با ايرانهراسي سخن به ميان ميآورند اما هيچگاه اتفاقي در عمل روي نميدهد. در اولين همايش هتلداران كه چندي پيش برگزار شد، صاحبان هتلهاي ايراني با يادآوري اين نكته كه ادامهروندفعلينتيجهايجزورشكستگي هتلهاي ريز و درشت كشور ندارد از عدم توجهسازمانگاليهمندبودند.حالآنكهبا همه تذكرها در ميدان عمل هيچ اتفاقي روي نداده اســت. از اولين اولويتهاي مورداشارههتلدارانرسيدگيبهوضعيت مالياتهاي مجموعههاي اقامتي است؛ طرحيكهسالهاستدرمجلسشوراي اســالمي دست به دســت ميشود. با وضعيت گراني دالر و افزايش روزافزون قيمتها نيز ادامه روند فعلي غيرممكن شده است. از طرف ديگر عدم تخصيص بودجه كافي براي مرمت و ساماندهي بناهاي تاريخي وضعيت بسياري از اين يادگارهاي ارزشمند را در معرض نابودي قرار داده است.

نمونه بارز اين بيتوجهي وضعيت امروز تختجمشيد به عنوان مهمترين اثر باستاني ايراني است. تغيير مديريت پيدرپي، نبود بودجه كافي، موازيكاري نهادهــاي مســوول و غيرمســوول و تاثيرگذاري بر اين بناي ملي، مشكالت زيستمحيطي و تغييرات اقليمي تنها بخشي از مشكالت نگين گردشگري ايران است. حاال ببينيد وضعيت ديگر بناهاييكهشايدحتيهنوزبهثبتملي نرسيدهاند چگونه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.