بسته ارزی اپراتورهای تلفن همراه پیشبینی شده است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشــاره به اینکه بســتهای برای مقابله بــا تحریمها و نوســانات ارزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه شده است گفت: با ارائه این بسته مشکلی در زمینه تامین ارز اپراتورها نداریم.

به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حسین فالحجوشقانی درباره ارائه ارز به اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: با تمهیــدات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوســانات ارز در این وزارتخانه بــرای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رییس رگوالتــوری افزود: پیش از ایــن اپراتورها نیازهای خــود را به ما اعــالم کرده بودند و پس از بررســی و تایید معاونت توســعه، هماهنگی و امور پشتیبانی و بانک مرکزی نیازها تایید و هماهنگیهای ارزی در دولت انجام شد.

وی درباره اجرای طرح رجیستری بیان کرد: در اجرای طرح رجیستری، وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات مسوولیت کمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد که در دو فاز ساماندهی گوشیهای تلفن همراه و ساماندهی تبلتها اجرایی شده است.

فالحجوشقانی با بیان اینکه توجه بیشــتر ما به فاز نخست این طرح بود تصریــح کرد: فاز نخســت این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای مرحله دوم رجیســتری که مربوط به تبلتها میشود آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما مالحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را به تعویق انداخته است.

معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره بــه اینکه متولی تامین گوشــی تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نیســت اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تامین گوشی در بازار است بنابراین موضوع تامین ارز گوشــیهای تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیســت، اما برخی سوءاستفادهها و مشکالت قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت ۰۰۲4 تومانی رخ داد که موجب شد تعداد زیادی گوشی در گمرک باقی بماند و همچنان تالش میکنیم این مشکل را رفع کنیم.

رییس رگوالتوری درباره نحوه اتصال گمــرک، وزارت صمــت و ارتباطات با یکدیگر توضیح داد: ســامانه همتا این ســه نهاد را بــه هم متصل کرده البته این ســامانه زیر نظر ما نیســت اما از قابلیتهــای آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.

فالحجوشــقانی با اشــاره به رفع مشکالت فنی در حوزه اتصال برخط این سامانهها بیان کرد: ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده است تا گوشیهای تلفن همراه بعد از اربعین(8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.

فالحجوشقانی با بیان اینکه طرح رجیستری در اجرای صحیح اینترنت اشــیا تاثیرگذار است اظهار کرد: پس از اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور همه تجهیــزات باید دارای شناســه IMEI باشند و به سیمکارت متصل شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تنها تامینکننده سرویس تلفن ثابت در کشور مخابرات است تاکید کرد: اگرچه اســتفاده از تلفن ثابت در ســالهای اخیر روند کاهشــی دارد اما وجود آن همچنان مورد نیاز اســت، البته حکم دیوان عدالت اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشکالتی را برای مخابرات ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی برای ایــن معضل ارائه کردهایــم و در حال

بررســی است. در حال حاضر شش تا هفت میلیون خــط تلفن ثابت بدون کارکــرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیش از هفت تا هشت هزار تومان در ماه است که برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت میشود.

فالحجوشــقانی درباره تعرفههای تلفن همراه و شرکت FCPبیان کرد: طی چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینههــای خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات ســقف و کف برای قیمتها تعیین شده اســت، بنابراین اپراتورها مجازند بین ســقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بــازار دارند قیمتها را اعالم کنند.

رییس رگوالتوری افزود: اپراتورها در یکی دو سال گذشته با توجه به شرایط بــازار، تعرفهها را در پایینترین میزان اعــالم میکردند اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفهها افزایش یافته است به طوری که اینترنت ۰۱ درصد و مکالمههــا با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش همچنان طبقمقرراتاست.همچنینمخابراتبا طرح همکدسازی ۰7 درصد قیمتها را کاهش داد، اما اکنون قیمتها به سقف رسیده اســت و گزارش این کار برای کمیسیونتنظیممقرراتآمادهشدهکه بر اساس جمعبندی کمیسیون تنظیم مقررات قیمتی خالف قانون و باالتر از سقف تعیین شده نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.