كاهش4/41 درصدي عملكرد بنادر كشور در مهر امسال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- بر اساس جديدترين آمار رسمي تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور طي مهر 7۹ در مقايسه با مهر سال گذشته 14/4 درصد كاهش يافته است. مطابق آمار وزارت راهوشهرسازي طي مهرماه امسال در 1۲ بندر شمالي و جنوبي كشور ۰1 ميليون و ۲۶5 هزار و ۹۲ تن انواع كاال تخليه و بارگيري شــده است. بر اين اساس در اولين ماه پاييز دو ميليون و 17 هزار و ۶8۹ تن كاالي اساســي، 84۶ هزار و ۹3۲ تن كاالي فلزي، دو ميليون و ۲۶5 هزار و 178 تن كاالي ساختماني و معدني، ۰4 هزار و ۶8۲ تن ماشينآالت، وسايل نقليه، قطعات يدكي و ابزارآالت، ۶7۲ هزار و ۹4 تن كود و مواد شيميايي و ۹7 هزار و 3۶4 تن منسوجات چرم، پوشاك، الياف، كاغذ و چوب تخليه و بارگيري شــده است. همچنين 417 هزار و 311تن خردهبار و متفرقه، يك ميليون و 7۶ هزار و 135 تن كاالي كانتينري و ســه ميليون و 453 هزار و 581 تن فرآوردههاي نفتي تخليه و بارگيري شد. اين در حالي است كه در مهرماه سال گذشته ۲1 ميليون و 347 هزار و ۹1۲ تن انواع كاال تخليه و بارگيري شده بود كه حكايت از كاهش 14/4 درصدي در ماه مهر 7۹ دارد. البته ميزان تخليه و بارگيري كاال در مهر امسال نسبت به ماه پيش از آن (شهريور 7۹) حدود 4/۶ درصد افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.