ديدار مديرعامل آبفاي گيالن با فرمانده سپاه قدس گيالن

با هدف مشاركت و برخورداري از ظرفيت بسيج در نهادينه نمودن مديريت مصرف آب انجام شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به گزارش دفتر روابطعمومي و آموزش همگاني شركت آبوفاضالب استان گيالن، به منظور برخورداري از ظرفيت بسيج اقشار در ارائه برنامههاي آموزشــي در راســتاي مديريت مصرف آب و تغيير نگرش شهروندان به مقوله آب با توجه به كاهش منابع آبي به منظور بهينهسازي مصرف، مديرعامل اين شركت با فرمانده سپاه قدس گيالن ديدار نمود. در اين نشست صميمانه سيدمحسن حسيني رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به جايگاه خوب بسيج و سپاه در بين مردم اظهار داشت: با توجه به شرايط اقليمي كشور از حيث منابع آب و نيز محدوديتهاي تامين و انتقال آب، برخورداري از ظرفيتها و پتانسيل موجود در بسيج در امر آموزش راهكارهاي مديريت مصرف آب، كمك شاياني به اشاعه فرهنگ صرفهجويي در مصرف آب خواهد نمود. وي همچنين افزود: تقدير از واحدهاي برتر سپاه در حوزه مديريت مصرف آب نيز از اهم برنامههاي اين شركت ميباشد كه به منظور الگوپذيري ساير نهادها از اين ارگان و ترغيب و تشويق به بهينهسازي مصرف آب، در نظر داريم طي برنامه مشتركي با سپاه، از واحدهاي برتر اين حوزه كه در زمينه صرفهجويي در مصرف آب موفق بودهاند تقدير و تجليل نمائيم. سپس سردار عبدالهپور فرمانده سپاه قدس گيالن با اشاره به حضور بسيج در عرصههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي تصريح كرد: با توجه به كاهش منابع آبي كه از منابع ملي محسوب ميشود براي اتخاذ تمهيدات الزم جهت جلوگيري از هرگونه تبعات ناشي از عدم مديريت مصرف كه به زعم بعضي منجر به جنگ آب در آينده خواهد شد، آموزش يك وظيفه همگاني است كه بنا به اهميت موضوع صرفهجويي در مصرف آب، اين امر مهم بايد بهعنوان يك فرهنگ نهادينه شود. فرمانده سپاه قدس گيالن از بسيج بهعنوان حلقه اتصال مردم و سازمانها ياد كرد و افزود: تغيير و اصالح الگوي مصرف بايد در بين مردم نهادينه شود و بسيج در فرهنگسازي اين مهم ياريگر شركت آبوفاضالب گيالن خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.