تدوين طرح جامع ساماندهي دستفروشان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون خدمات شهري شهرداري رشت در گفتوگويي از تدوين طرح جامع ساماندهي دستفروشان خبر داد. علي مقصودي گفت: اين طرح در دو ماه اخير مورد مطالعه قرار گرفته و در مراحل نهايي تدوين قرار دارد و ظرف ده روز آينده به مراجع ذيصالح ارائه ميشود. وي با اشاره به اينكه شهرداري اعتقاد دارد نگاه به معضل دستفروشي بايد تغيير كند افزود: در كنار احترام به قوانين بايد راهكار عملياتي براي رفع معضل دستفروشي مدنظر قرار گرفته و اجرايي شود. معاون خدمات شهري شهرداري رشت تصريح كرد: در طرح جديد ساماندهي دستفروشان معتقديم ساماندهي دستفروشان تنها با قوه قهريه امكانپذير نيست و لزوما افرادي كه دستفروشي ميكنند افراد بدي نيستند و با توجه به شرايط زندگي به دستفروشي روي آوردهاند.

مقصودي با اشاره به اينكه در دستورالعمل جديد اقدامات كشورهاي پيشرفته و ساير استانهاي موفق كشور مورد مطالعه قرار گرفته و وظايف ساير دستگاههاي متولي مشخص شده است بيان كرد: در اين دستورالعمل ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، محيطي ...و مورد توجه قرار گرفته و در تالشيم تغييراتي در ساختار نيروهاي سد معبر و حوزه خدمات شهري شهرداري ايجاد شود و حوزه خدمات شهري، مناطق شهرداري، اداره اجراييات شهرداري و سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري رشت نقش كليدي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.