تمديد زمان فراخوان پروژههاي پژوهشي سال 1397

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معــاون مديريت پژوهش، فناوري و مهندســي ساخت شــركت ملي حفاري ايران از تمديد زمان فراخوان نيازهاي پژوهشــي سال 13۹7 اين شــركت در بخشهاي پروژههاي پژوهشي و پاياننامههاي تحصيلــي خبر داد. مهدي عبدالهــي در اين باره گفت: با توجه به درخواست دانشــگاهها و مراكز علمي و پژوهشي زمان شركت در اين فراخوان كه پيش از اين تاريخ پانزدهم آبان ماه جاري تعيين شــده بود تا چهارم آذرماه تمديد شد. وي افزود: همچنين به منظور تسهيل در ارســال پيشنهادها امكان دريافت پروپوزال در مدت برگزاري دهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت و حفاري خوزستان كه از اول تا چهارم آذرماه برگزار ميشود در غرفه شركت ملي حفاري ايران ميسر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.