گردش 400 ميليارد توماني پروژههاي عمراني در اصفهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون عمراني شهرداري اصفهان از گردش مالي۰۰4 ميليارد توماني پروژههاي عمراني در شهر اصفهان در حال حاضر خبر داد و گفت: قرارداد ۰۲1 ميليارد تومان از اين پروژهها طي سال گذشته منعقد شده است. همچنين شهرداري اصفهان توانسته طي سال گذشته، ۰۰۶ ميليارد تومان پروژه عمراني را نيز به پايان رسانده و تحويل دهد.

ايرج مظفر با اشاره به اينكه در حال حاضر پروژههاي مختلف عمراني در محالت و مناطق شــهر اصفهان در حال ساخت و اجرايي شدن است، اظهار داشت: اگرچه يكي از سياستهاي مديريت شهري اتمام پروژههاي نيمهتمام بوده اســت اما با اين وجود بيش از 7۲۲ پروژه ديگر در حال حاضر در ســطح شهر اصفهان در حال اجراست. وي ادامه داد: همچنين توانستيم بخشي از بدهي پيمانكاران را پرداخت كنيم تا همچنان چرخ طرحهاي عمراني شهر حركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.