برگزاري جلسه كميته تامين ايمني عرضه سوخت مايع و CNG

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دومينجلسهكميتهتامينايمنيمجاريعرضهسوختمايعو CNG (گاز طبيعي فشرده) با هدف بررسي مفاد آييننامه نحوه تامين ايمني مجاري عرضه سوخت (مايع وCNG ) مصوب مرداد ۶۹ هيات وزيران برگزار شد. براساس اين دستورالعمل تامين و نظارت بر ايمني مجاري عرضه ســوخت اســتان اعم از مايع و CNG كه صددرصد خصوصي هستند به سازمانهاي متولي و ذيربط واگذار ميشود. در همين راستا انجمن صنفي جايگاهداران سوخت مايع و CNG موظف شدند تا پايان آبانماه در قالب نشست مشتركي با ادارات بازرسي، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و استاندارد نسبت به تامين ايمني مجاري عرضه و استفاده از خدمات ناظر ايمني اتخاذ تصميم نموده و نتيجه را به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن اعالم كنند. استانداردسازي مجاري عرضه سوخت در راستاي ارائه خدمات ايمن و مطلوب به مردم از جمله اهم اهداف الزام نظارت بر مجاري عرضه است كه در اين نشست بر آن تاكيد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.