رشد 41 درصدي درآمد «دسينا»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

داروسازي سينا با انتشار گزارش عملكرد ماه مرداد، از افزايش فروش شركت در اين مدت خبر داد. شركت داروسازي سينا يكي از شركتهاي داروسازي است كه طي مردادماه با رشد فروش همراه شده و توانسته مبلغ 287 ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش كسب كند. اين در حالي است كه مبلغ فروش شركت در تيرماه 681ميليارد ريال بوده است.براساس اين گزارش، «دسينا» طي پنج ماه نخست سال مبلغ هزار و 851ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش كسب كرد كه نسبت به مدت مشابه رشد 41 درصدي دارد. داروسازي سينا در پنج ماه نخست سال مالي 96 مبلغ 821 ميليارد ريال درآمد كسب كرد. بررسي نرخهاي فروش شركت نشان ميدهد در مردادماه نرخ قطره و اسپري استنشاقي، پماد و قطره چشمي با افزايش همراه شده، اما نرخ آمپول اندكي كاهش داشته است. نرخ فروش قطره در اين شركت در مرداد 96 مبلغ 16/224/864 ريال بود كه در مرداد سالجاري به 20/311/058 ريال رسيده است. ميانگين نرخ فروش چهار ماه گذشته شركت در اين محصول نيز81هزار و07 ميليارد 242و ميليون ريال بوده اســت. نرخ اسپري استنشاقي نيز افزايش قابل توجهي در مردادماه داشته است. اين محصول در چهار ماه نخست سال در قيمت 84/631/990 ريال فروخته ميشد در حالي كه در مردادماه سالجاري به قيمت 95/381/773 ريال رسيده است. قطره چشمي هم در مردادماه با رشد نرخ همراه شده است. اين محصول در چهار ماه نخست سال در قيمت 3/626/471 ريال معامله ميشد كه در مردادماه به نرخ 4/279/415 رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.