ﻭﺿﻌيﺖ ﺷﺮﻛﺖهﺎي ﺑﻮﺭﺳي ﺗﺎ پﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎل 97

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يك كارشــناس بازار ســرمايه، افزايش سودآوري شــركتهاي بورسي را در فصل دوم ســالجاري مديون نرخ باالي ارز و باال بودن قيمت مــواد خام در بازارهاي جهاني دانســت و پيشبيني كرد اين دو عامل در فصل آينده هم به حاشــيه سود شركتها كمك كند. ولــي ناديقمي در گفتوگو با سنا، اظهار داشت: سود شركتهاي پذيرفته شــده در بورس و فرابورس در شــش ماهه ابتدايي ســال 1397 با رشــد 75 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم 336 هزار ميليارد ريال رســيد و چنانچه ســود شركتها در فصل دوم سالجاري را با فصل اول مقايســه كنيم، رشد سود به حدود 40 درصد ميرسد. وي با بيان اينكه شركتها اين افزايش سودآوري را مديون نرخ باالي ارز (كاهش ارزش پول ملي) و باال بودن قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني هستند، افزود: پيشبيني ميشــود اين دو عامل همچنان طي چند فصل آينده نيز به حاشــيه سود شركتها كمك شاياني كنند. اين كارشناس بازار ســرمايه توضيح داد: همچنين برآورد ميشــود عملكرد شــركتها در نيمه دوم ســال بهتر از نيمه اول سال باشد. بنابراين در صورت اصالح قيمت برخي از شركتها كه بدون داليل بنيــادي و صرفا بر مبناي شايعات و ترويج عقايد غلط رشد كردهاند و موجب رشد نامعقول P/E كل بازار شدهاند، احتمال رشــد قيمت ســهام شركتهاي بنيــادي طي هفتههاي آينــده وجود دارد. ناديقمي افزود: البته ريسكهاي اقتصادي متعددي، قدرت ســودآوري شــركتها را تهديــد ميكند كه مهمتريــن آنها به آثار اقتصــادي تحريمها، تصميمات دولت براي افزايش قيمت نهادههــاي انرژي و احتمال افزايش نرخ بازده بدون ريسك برميگردد. وي بــا بيان اينكه در حال حاضر ريســك مربوط به پيامدهاي اقتصادي تحريمها براي فعاالن بازار سهام برجسته شده است، اظهار داشت: سوال مهمي كه مطرح است ميزان تاثيرگذاري تحريمهاي جديد اســت.نادي قمي ادامه داد: پاســخ به اين سوال مستلزم پيشبيني وضعيت فروش نفت كشور است. اگــر درآمدهاي نفتي كشــور كاهش قابل مالحظهاي پيدا نكند، آثار اقتصادي تحريمها چندان با اهميت نخواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: با مراجعه به تجربه كاهش درآمدهاي نفتي كشور طي سالهاي 1391 و 1392 و نيــز توجه به اين موضوع كه در حال حاضــر تقريبا همه قدرتهاي اقتصادي جهان با تحريمهاي آمريكا مخالفند، ميتوان برآوردي از وضعيت فروش نفت انجام داد. وي با اشاره به اينكه برخي كارشناسان اقتصادي صادرات روزانه نفت را بين 1 تا 1/6 ميليون بشــكه برآورد كردهاند، خاطرنشان كرد: مركز پژوهشهاي مجلس نيز مجاري و كانالهايي را كه تحريمها از طريق آنها بر اقتصاد كشور اثر ميگذارند، مورد تحليل قرار داده است. اين مركز عنوان كرده كه تحريمها از طريق ايجاد محدوديتهاي تجاري در قالب كاهش صادرات نفت، محصوالت پتروشيمي و محدوديت واردات كاالها موجب كاهش رشد اقتصادي كشور طي سالجاري و سال آينده ميشود. به گفته نادي قمي، انتظار ميرود با افزايش تحريمها، درآمدهاي نفتي كشور به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي، كاهش يابد و به تبع آن اقتصاد كشور كوچكتر شود. اين كارشــناس بازار سرمايه، كوچك شدن اقتصاد را از يك طرف به دليل كاهش توليد (فروش) نفت و از طرف ديگر به دليل كاهش توان مالي دولت، بــراي ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد كاال و خدمات دانست و افزود: همانند قبل اقتصاد كشــور بــراي افزايش ظرفيتهاي توليد خود به جاي وابستگي به تحوالت تكنولوژيك، نيازمند سرمايهگذاري در ســرمايه ثابت اســت. ناديقمي يادآور شد: طي ســالهاي اخير و در غياب بخش خصوصــي توانمند و با انگيزه، بخش عمده اين سرمايهگذاريها توسط دولت انجام شده اســت. وي توضيح داد: با پيشبيني كاهش درآمدهاي دولت، ميزان ســرمايهگذاري در سرمايه ثابت كاهش يافته و رشد اقتصادي كشــور از ايــن منظر نيز تحت فشــار قرار ميگيرد. به اســتثناي بخش كشاورزي كه رونق آن به بارندگي و ســاير عوامل وابسته است، بخشهاي نفتي و صنعتي تحت تاثير تحريمها كاهش توليد خواهند داشت. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: با اين حــال چنانچه در عمل اتحاديه اروپا، روســيه و چين با تحريمها همراهي نكننــد و با فرض ثبــات قيمتهاي جاري نفت، درآمدهاي نفتي كشور كفاف هزينههاي جاري و حتي عمراني را خواهد داشــت. از طــرف ديگر با ايجاد فضاي مناســب براي ورود بخش خصوصي به صنايع و بنگاههاي بزرگ، ميتوان انتظار داشت كه آثار تحريمها مديريت شود. از سوي ديگر روز گذشته اعالم شــد: مبلغ 30 هــزار و 384 ميليارد ريال سود انواع اوراق در مهرماه امسال به حساب 01هزار و 795 سرمايهگذار بازار سهام واريز شد. مديريت مالي شــركت سپردهگذاري مركزي از پرداخت مبلــغ 30 هزار و 384 ميليارد ريال ســود انــواع اوراق در مهرماه امسال به حساب 01هزار و 795 سرمايهگذار بازار سهام خبر داد.بر اين اساس سود اوراق اسناد خزانه اســالمي هم با رقم 16 هزار و 647 ميليارد ريال بود كه در ماه گذشــته به طور كامل پرداخت شــد و ســود اوراق صكوك پترواميد آسيا، دانا پترو ريگ كيش، فوالد مباركه اصفهان، سيمان شرق، صنعت غذايي كوروش، مادر تخصصي بازرگان دولتي ايران، سايپا، لوتوس پارسيان، مخابرات ايران، صنعتي و معدني توسعه ملي، رايتل، وزارت اقتصاد و ســايپا يدك نيز با رقم 12 هزار و 600 ميليارد ريال به حساب 1305 نفر واريز شد.همچنين شركت سپردهگذاري مركزي در ماه گذشته سود 852سرمايهگذار اوراق مشاركت ليزينگ ايران و شرق، توسعه صنايع معدني خاورميانه، پتروشــيمي گچساران، ليزينگ اميد، صندوق بازنشستگي كاركنان صنعــت نفت و شــهرداريهاي تهران، قم، مشــهد و تبريز به مبلغ 879 ميليارد ريال را به حســاب آنها واريــز كرد. اين در حالي است كه ســود صندوقهاي سرمايهگذاري گنجينه آينده روشــن، پاداش سهامداري توســعه يكم، خبرگان نفــت، پارند پايدار سپهر، ســرمايهگذاري با درآمد ثابت كمند و اميــن يكم فردا و شــركتهاي فرابورس ايران و شــركت بــورس اوراق بهادار هم به ســرمايهگذاران پرداخت شد. گفتني است هماكنون ســود بيــش از 80 مــورد انواع اوراق شامل اوراق اجاره، مرابحه، مشاركت، گواهي سپرده، سلف موازي و صندوقهاي سرمايهگذاري كه داراي سررسيد ماهانه يا سه ماهه هستند، توسط شركت سپردهگذاري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.