افزايش درآمد توكاريل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رشد 34 درصدي درآمد «توريل» طي پنج ماه نخست سال به ثبت رسيد. شركت توكاريل گزارش عملكرد مردادماه را منتشر كرد. برهمين اساس اين شركت با فروش 352 ميليارد ريال محصوالت، جمع درآمد پنج ماهه خود را به مبلغ يكهزار و 618 ميليارد ريال رساند كه نسبت به مدت مشابه رشد43 درصدي را نشان ميدهد. بررسي عملكرد ماهانه شركت بيانگر روند نسبتا با ثبات و روبه رشدي در شناسايي درآمد ماهانه است. اين شركت همچنين در پنج ماه نخست سال گذشته مبلغ 1201 ميليارد ريال فروش داشته است. شركت توكاريل در ارديبهشتماه سالجاري مبلغ 492ميليارد ريال و در خرداد 310 ميليارد ريال فروش داشته است. با شروع تابستان فروش شركت در تيرماه به 348 ميليارد ريال رسيد و در مردادماه با اندكي رشد به 352 ميليارد ريال بالغ شده است. بر اساس الحاقيه قرارداد مورخ هفتم آذر 96 با شركت فوالد مباركه، مدت قرارداد تا پايان تاريخ 31 شهريور 97 تمديد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.