شفافسازي «سكرما»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

«سكرما» در دوره شش ماهه منتهي به پايان خرداد 79، توانست 65 درصد از بودجه فروش را پوشش دهد. گروه صنايع سيمان كرمان در گزارشي عملكرد شش ماهه منتهي به پايان خرداد 79، اين شركت را تشريح كرد. براساس اين گزارش «سكرما» طي شش ماهه ابتداي منتهي به 31 خردادماه 97 اعالم كرد كه سود محقق شده هر سهم اين شركت در پايان دوره مبلغ 271 ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است. سيمان كرمان اعالم كرده است در پايان خردادماه، مبلغ 590 ميليارد ريال درآمد كسب كرده و به سود ناخالصي بالغ بر 702ميليارد ريال رسيده است. بر اساس آمارها اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد كاهش داشته است. «سكرما» با رشد01 درصدي هزينههاي فروش، سود عملياتي شركت را به مبلغ701ميليارد ريال رسانده، كه نسبت به مدت مشابه 23 درصد افت را متحمل شده است. با اين وجود اين شركت با رشد ساير درآمدهاي غير عملياتي شاهد تحقق سود خالصي بالغ بر 862ميليارد ريال بوده كه نســبت به مدت مشابه 15 درصد افزايش نشان ميدهد. بررسي سابقه معامالتي اين شركت حاكي از عملكرد نسبتا موفق در تابستان است. سيمان كرمان از 24 تيرماه تاكنون تنها در دو روز معامالتي روند نزولي داشته و در ديگر روزها رشد قيمتي به همراه داشته است. بر اين اساس «سكرما» طي اين دوره رشد قيمتي بيش از 70 درصدي را به ثبت رسانده است. اين شركت در پنج ماه نخست سالجاري نيز توانست 68 درصد از بودجه پيشبيني شده را پوشش دهد. همچنين در بخش درآمدها به دليل افزايش نرخ محصوالت رشد شش درصدي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.