آﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍخﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎقصﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸگﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دانشگاهشهرکرددرنظرداردفعالیتخدماتیذیلرا ازطریقبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهای باارزیابیکیفی،طبقشرایطمندرجدراسنادمناقصهبهپیمانکارواجدشرایطواگذارنماید: -موضوعمناقصه: « تهیه قطعات الکتریکی و انجام خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای دانشگاه شهرکرد در »98-97لاس -محلاعتبارموضوعقرارداد:ازمحلاعتباراتهزینهایدانشگاه. - زمان و مدت قرارداد: از تاریخ شروع موضوع قرارداد به مدت یکسال شمسی. -مبلغونوعتضمینشرکتدرمناقصه: 1/000/000/000غلبم (یک میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی،یاچکتضمینشدهبانکیدروجهدانشگاهشهرکرد. -مدتاعتبارپیشنهادها:ازتاریخگشایشپاکتهایپیشنهادسهماهخواهدبود. * بدین وســیله اعالم مینماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس.www

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. - اسناد مناقصه از روز سهشنبه 97/8/22خروم ساعت8 صبح الی روز شنبه 97/8/26خروم ساعت8 صبح بر روی سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت خواهد بود. -آخرینمهلتقبولپیشنهادها: تا پایان وقت اداری (ساعت61) روز سهشنبه 97/9/6خروم - زمان و مکان گشایش پیشنهادها: روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 97/9/7 در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه شهرکرد. -الزمبهذکراستکهصرفاشرکتدرمناقصهوارائهپیشنهاد،ایجادحقبرایشرکتکنندگانوایجادتکلیفو یاسلباختیاربرایدانشگاهنمیباشد.ودانشگاهمجازاستدرچارچوبضوابطمقرردرآییننامهمالیمعامالتی و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید. -هزینهچاپوانتشارآگهیبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد. *الزمبهتوضیحمیباشدمناقصهگرانعالوهبربارگذاریتصویرضمانتنامهشرکتدرمناقصه (پاکت الف) و اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) در سامانه تدارکات دولت الزم است (اصل ضمانتنامه مذکور) پاکت الف و پاکت ب را در داخل پاکت الک و مهر شده به همراه نامه نمایندگی و مهر شرکت حداکثر تا ساعت61 بعد از ظهر 97/9/6خروم بهدانشگاهشهرکردبهنشانی:شهرکرد-بلواررهبر-دانشگاهشهرکرد-حوزهریاست-دفترامور حقوقیوقراردادهامراجعهوپسازتحویلآنرسیددریافتنمایند. شناسه 285509:یهگآ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.