تعيين عيار واقعي طالي سرخ در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عرضه زعفران در بورس كاال نه تنها باعث كمرنگ شدن حضور دالالن و واسطهها در اين بازار ميشودبلكهانگيزهزعفرانكارانرابرايكشتدرسالهايآيندهباالبردهوشاهدرشدتوليدخواهيم بود. محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عرضه زعفران در بورس كاال به مهر گفت: فرهنگ عرضه محصوالت در بورس كاال در چند سال اخير نهادينه شده است و شاهد اين هستيم كه خريدار و فروشنده هر دو به عرضه كاالهاي خود در اين بازار پرسود و شفافراغبترهستند.عضوكميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشوراياسالميدرادامه افزود: با بسترهايي كه در بورس كاال وجود دارد محيطي باز را براي همه اقشار جامعه به وجود آورده است تا محصوالت و كاالهاي باكيفيت را به طور مستقيم عرضه و خريداري كنند و در اين بين عرضه زعفران نيز به عنوان محصولي استراتژيك در اين بازار آغاز شده كه از سوي زعفرانكاران و حتيتجارمورداستقبالقرارگرفتهاست.ويبابياناينكهباعرضهزعفراندربورسشاهدافزايش حجم معامالت اين محصول بودهايم، اظهار داشت: شفافيت قيمتي بورس كاال در خريد و فروش زعفران باعث شده زعفرانكاران از قيمت واقعي اين محصول مطلع شده و محصول خود را ارزان به تجار و صادركننده مانند سنوات گذاشته به فروش نرسانند و اين خود باعث خواهد شد انگيزه زعفرانكاراندرسالهايآيندهبرايكشتاينمحصولباالرودوشاهدرشدتوليدباشيم.حسيني تصريحكرد:متاسفانهدرسالهايگذشتهزعفرانبهصورتفلهايبهخارجازكشورصادرميشدو بابستهبنديهايشكيلواستاندارددردنياباناموبرندسايركشورهاعرضهميشد.بهطوريقينبا حمايتمسووالنوعرضهگستردهزعفراندربورسكاالديگرشاهدفروشفلهايزعفراننخواهيم بود و ميتوانيم اين محصول را با ارزشافزوده باالتر به نام ايران در سراسر دنيا صادر كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.