واکنش حجتی به حمایت از کشاورزان؛ ما را عوضی گرفتهاید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالــی که ایران ظرفیت قابــل توجهی از تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد اما ناتوانی در بســتهبندی مناســب این محصول باعث شده زعفران ایرانی با برند دیگر کشورها در بازارهای جهانی عرضه شود. بر همین اســاس وزیر کشاورزی در حاشیه بازدید از یک کارخانه بســتهبندی و فرآوری زعفران با اشاره به عملکرد این کارخانه در زمینه بستهبندی این محصول بیان کرد: آرزو داشتیم این محصول با بستهبندی نهایی بدون دخالت واسطهها در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.

محمود حجتی با بیان اینکه در حال حاضر کنسانتره را مستقیم صادر میکنیم که در صنعت داروسازی استفاده میشود، گفت: امید است بتوانیم با استفاده از مواد اولیه زعفران در صنعت داروسازی، بهداشتی و آرایشی گام برداریم.

وی با اشــاره به برنامههای دولت برای توسعه این محصول بیان کرد: همانگونه که قدم اول ســختتر و ناپیموده بوده اما توســط مسووالن محلی و کارآفرینان اجرا شد، توسعه آن هم تکثیر میشود. وزیر جهاد کشــاورزی اظهار کرد: یکی از مشــکالت این کارخانه منابعی است که بتواند سطح پوشش را افزایش دهد که دولت باید این اقدامات را انجام دهد.

وی همچنین در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه «با توجه به تحریمهایی که داریم و پیش رو اســت، آیا دولت برای کشاورزان بستههای حمایتی دارد؟» به مهر گفت: ارتباط کشاورزان و تحریم را نفهمیدم، فکر کنم شما ما را یک مقدار عوضی گرفتهاید و باید سوال را از کسی دیگر بپرسید.

وی ادامه داد: آنچه به ما برمیگردد تولید محصوالت کشاورزی و ارزش افزوده اســت و هیچ ارتباطی بــا تحریم ندارد. این مقام مســوول با بیان اینکه «برو ســوالترو بپرس»، فضا را ترک کرد و دیگر سواالت خبرنگاران را بیپاسخ گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.