گرانی 9 گروه کاالیی در ۷روز

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- با وجود ادعای مسووالن مبنی بر کنترل قیمتها در بازار کاالهای اساسی، طی یک هفته اخیر قیمت کاالهایی نظیر لبنیات، برنج، تخممرغ، حبوبات، میوههای تازه، سبزیهای تازه، مرغ، قند و شکر و روغن نباتی با افزایش مواجه شده است. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در هفته منتهی به یازدهم آبانماه نرخ لبنیات 0/9 درصد، تخممرغ 1/7 درصد، برنج 0/8 درصد، حبوب 0/3 درصد، میوههای تازه 0/1 درصد، سبزیهای تازه 4/5 درصد، مرغ 3/3 درصد، قند و شکر 2/7 درصد و روغن نباتی 5 درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز 0/5 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

همچنین متوسط قیمت خردهفروشی در هفته منتهی به یازدهم آبانماه ســالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که نرخ لبنیات 53/4 درصد، تخممرغ 43/5 درصد، برنج 21/5 درصد، حبوب 13/4 درصد، میوههای تازه 56 درصد، سبزیهای تازه 34/6 درصد، گوشت قرمز 39/8 درصد، گوشت مرغ 37/1 درصد، چای 23/3 درصد، روغن نباتی 44/6 درصد و قند و شکر 37/7 درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.