برچسبی که عامل گرانفروشی شده!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- بــا توجه به اینکه تمایل مردم به مصرف مواد غذایی طبیعیتر افزایش یافته، برخی از این موضوع سوءاستفاده میکنند. در همین خصوص رییس اداره دامپزشکی ساوجبالغ با اشاره به نصب برچسب ارگانیک روی برخی بستهبندیهای مواد غذایی به خصوص تخممرغ و فروش آن در برخی فروشگاهها گفت: سودجویان با استفاده غیرقانونی از الفاظی چون ارگانیک، سعی در فریب مردم داشته و محصوالت خود را با قیمتهای مضاعفی به فروش میرسانند.

فردین حســینزاده خاطرنشان کرد: تولید محصوالت ارگانیک نیازمند بستر خاصی در فرآیند تولید است که به لحاظ شرایط علمی و استانداردهای مورد نیاز، تولید این نوع محصوالت کار سادهای نیست و به نظر نمیرسد در کشور ما محصوالت پروتئینی با این کیفیت تولید شود. وی از مردم خواست محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را صرفا از مراکز مجاز و با آرم و عالئم مورد تایید دامپزشکی خریداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.