پیشنهاد فروش کیلویی نان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- در حالی که بســیاری از نانواییهــای آزادپز، نــان را باالتر از قیمتهای مصوب به فروش میرسانند اما به گفته رییــس اتحادیه نانوایان ســنگکی، از سال 93 تاکنون قیمت مصوب نان تغییری نکرده است. از این رو چند وقتی میشود که زمزمههایی در مورد افزایش قیمت نان به گوش میرســد. این در حالی است که در شهرســتانها قیمت این کاال به صورت قانونی گران شده است. بر همین اساس اصغر پابرجا با بیان اینکه پیشنهاد ما برای جبران هزینههای نانوایان فروش نان به صورت کیلویی است، گفت: آخرین مصوبه قیمت نان در سال 93 صادر شده است و از آن تاریخ تاکنون قیمت نان افزایش نداشته است.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی با بیان اینکه افزایش نیافتن قیمت نان طی چهار سال با وجود افزایش تورم مشکالت مالی بسیاری را برای نانوایان به وجود آورده اســت، افزود: دولت حداقل نرخ نان را به اندازه تورم چهار ســال گذشته افزایش دهد تا بخشی از مشکالت این صنف حل شود. وی گفت: اگر دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، از واحدهای صنفی نانوایی هزینه کمتری بابت انرژی دریافت کند یا آرد را با قیمت پایینتری در اختیار نانواییها قرار دهد. همچنین میتواند با اخذ نکردن مالیات از این صنف تا حدی به کاهش هزینهها کمک کند.

پابرجا همچنین از برگزاری جلسه کمیته تنظیم بازار تهران در استانداری با حضور اتحادیه نانوایان سنگک خبر داد و گفت: در این جلسه پیشنهاد ما این بود که نان به صورت کیلویی و به قیمت هر کیلو 3500 تومان عرضه شود. وی اظهار داشت: این پیشنهاد قرار است در کمیته کارگروه آرد و نان مورد بررسی قرار گیرد. وی گفت: نگرانیهایی در مورد افزایش قیمت نان بــه عنوان قوت اصلی مردم وجــود دارد و به همین دلیل دولت از افزایش قیمت نان خودداری میکند در حالی که ادامه این روند مسائل و مشکالت مالی فراوانی برای این صنف به وجود آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.