جلوی رانت واردات را بگیرید!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اگرچــه طــی ماههای اخیر بــه دنبال نوســانات ارزی سوءاستفادههای فراوانی در زمینه واردات صورت گرفت اما به گفته کارشناسان، همچنان رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی ادامه دارد. بر همین اساس عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه واردات کاال ضروری است که از تمام رانتها جلوگیری شده و امکان واردات تنها برای افراد خاص نباشــد ضمن اینکه ایجاد محدودیتهای صادراتی، زمینهساز تخلفات بسیاری شده است که باید برای آن فکری کرد. محمدرضا صفــا اظهار کرد: عالوه بر اینکه بایــد از اعمال رانتها و اخذ مجوز واردات به وســیله رانت جلوگیری شــود، باید ارائه مجوزهای واردات کاال برای همه اقشــار جامعه آسان شود تا همه بتوانند کاالهای خود را به راحتی وارد کنند.

وی به ایسنا گفت: در این زمینه واردات نباید به افراد خاص محدود شود زیرا محدود کردن امکان واردات به افراد خاص، منجر به مسائلی همچون موضوعات پیش آمده در واردات خودرو میشــود. بنابراین از بین بردن تمام رانتها، آسان و روانسازی شرایط دریافت مجوزهای ثبت سفارش کاال برای واردات چه در کاالهای اساســی و چه کاالهای یارانهای، از مهمترین مســائلی است که باید در اولویتهای کاری وزیر جدید صمت قرار بگیرد.

عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: گذشته از واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع شرایط صادرات نیز باید اصالحاتی انجام دهد. در این زمینه باید روانســازی صادرات کاال صورت گیرد و نمیتوان تاجر را موظف کرد کــه ارز خود را چگونه برگرداند. صادرکننده باید به راحتی کاالی خود را بفروشــد و سپس ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

وی با تاکید بر اینکه در بخش صنعت، راهاندازی کارگاهها و شبکههای صنعتی کوچک مورد نیاز است که تولیدکننده داخلی بتواند تولید خود را با قیمت پایینتر و رقابتی عرضه کند، گفــت: زمانیکــه در واردات کاال از مجوزهای خاص استفاده نشود و دســت فعاالن این حوزه باز گذاشته شود، قیمتهای پایین و ثابتی در بازار به وجود میآید که مشتری تــوان خرید آن را دارد اما اگر واردات کاالیی در اختیار یک شرکت یا فرد خاص باشد، تعیینکننده قیمت بازار نیز آن افراد خاص میشوند.

صفا با بیان اینکه با تصویب پیمانسپاریهای ارزی، اکثر صادرکنندگان کاالی خود را بــا کارتهای یکبار مصرف صادر میکنند، اظهار کرد: این موضوع را مسووالن مربوطه اگر نمیدانند باید به آنها گوشــزد کرد. اما اگر نمیخواهند بدانند بحثی جداست.

رییس اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: در حال حاضر باید تمرکز اصلی روی صادرات و واردات باشــد. واقعیت این است که در واردات باید با باال بردن و پایین آوردن و متناسب کردن تعرفه، قیمت را برای مصرفکننده پایین نگه داشت. اگر جلوی واردات گرفته شود، قاچاق گسترش داده میشود؛ اگر هم باز گذاشته شود، تولید داخل نابود میشــود؛ لذا الزم است با تعرفه درست، انضباط کاری و اجرای تعرفه یکسان، باعث شوند که تمام واردکنندگان از یــک مدار خاص واردات خود را انجام داده، با یک قیمت مشخص کاالی خود را از گمرک ترخیص و با یک قیمت مشخص به مشتری عرضه کنند.

وی خاطرنشــان کرد: در بخــش تولید داخل نیز باید با ایجاد ظرفیتهای الزم، حجم تولیدات داخلی را باال برد که قیمت تمام شده برای تولیدکننده پایین باشد و مشتری نیز توان خرید آن کاال را داشته باشد. ارزش پول ملی در شش ماه گذشته در حدود سه و نیم تا چهار برابر تنزل پیدا کرده و ارزهای خارجی رایج باال رفته است، لذا میتوان با واردات منطقی، تولید داخلی باکیفیت، دادن یارانه مناسب که شامل یارانه انرژی نیز میشود و با ایجاد تعرفه مناسب، جلوی واردات بیرویه را گرفت و کمک به تولید داخل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.