بازار فرش در رکود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به دلیل نوســانات نرخ ارز، بازار فرش دستباف در رکود محض قرار دارد و در این حوزه هیچ بازاری برای فروش وجود ندارد. این در حالی است که افزایش قیمت دالر موجب شده مواد اولیه فرش دستباف بیش از سه برابر گران شود. رییس اتحادیه فرش دســتباف مرکز مازندران با بیان این مطلب گفت: پیش از تغییر نرخ ارز هر کیلوگرم ابریشم را به قیمت 400 هزار تومان میخریدیم اما در حال حاضر قیمت آن به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

ملیحه محمدی ایزد به ایســنا گفت: با توجه به اینکه بســیاری از این مواد اولیه در داخل تولید و تامین میشود این مواد گران شده و دلیل اصلی گرانی را نمیدانیم. رییس اتحادیه فرش دســتباف مرکز مازنــدران با بیان اینکه در بازار ثبات وجود ندارد، گفت: بسیاری از فرشهایی که در استانهای دیگر به نام همان استان به فروش میرسد و حتی صادر میکنند در مازندران تولید میشود اما مسووالن به این امر و همینطور صادرات آن توجهی نمیکنند.

رییس اتحادیه فرش دستباف مرکز مازندران با بیان اینکه تمامی فرشهای دستباف این استان قابلیت صادرات دارند، تصریح کرد: مسووالن مازندران به تولیدکنندگانی که قابلیت صادرات فرش را دارند، مجوز دهند تا ســود این محصولی که به بهترین شکل ممکن در این استان تولید میشود به سایر استانها نرود.

محمدی با اشاره به دالیل گرانی فرش دستباف، اظهار کــرد: یک کارگر بافنده در طــول روز از صبح تا غروب تنها میتواند یک سانتیمتر فرش ببافد و زمانی که بافت یک فرش دستباف 9 ماه طول میکشد، نباید گفت این محصول تولید شــده گران است. وی با بیان اینکه بافت یک فرش 12 متری با چهار کارگر بافنده 9 ماه به طول میانجامد، تصریح کرد: مدت زمان بافندگی و گرانی مواد اولیه دلیل اصلی گرانی فرشهای دستباف هستند.

رییس اتحادیه فرش دستباف مرکز مازندران در ادامه با اشــاره به اینکه یک بافنــده 9 ماه زمان خود را برای بافــت یک فرش 12 متری صرف میکند و در این میان شــغل دیگری برای تامین مخارج و هزینههای زندگی

خود ندارد، خاطرنشــان کرد: به همین دلیل بسیاری از این بافندهها بدهکار هســتند و با دریافت تسهیالت به زندگی خود ادامه میدهند.

محمدی با بیان اینکه برخــی از کارگران بافنده، به صــورت نیمهوقت فعالیت میکنند چرا که هم تضمینی برای خرید فرش بافته شــده وجود ندارد و هم در طول سال نیاز به درآمد برای گذران زندگی خود دارند، گفت: برخــی از تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند امرار معاش کنند و چرخ تولیدی آنها از کار نیفتد تسهیالت با سود بسیار باال دریافت میکنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از آنهایی که نسبت به تولید فرش دستباف تسهیالت مناسب دریافت میکنند، تولیدکننده اصلی نیستند، اظهار کرد: تولیدکنندگان اصلی در کارگاهها و منازل خود اقدام به تولید فرش میکنند و از دریافت تسهیالت هیچ خبری ندارند. برخی نیز که از این تسهیالت برخوردار شدند نظارتی روی آنها صورت نگرفت تا مشخص شود در چه راهی هزینه شده است.

رییس اتحادیه فرش دســتباف مرکز مازندران با بیان اینکه تولیدکنندگان باید از پرداخت مالیات معاف باشند اما اینگونه نیست، تصریح کرد: فرش دستباف مازندران نیاز به سرمایهگذاری دارد که این امر موجب افزایش اشتغالزایی در این استان میشود بنابراین اتحادیه فرش دستباف مرکز مازندران آمادگی خود را برای رشــد این صنعت به منظور سرمایهگذاری روی آن اعالم میدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.