ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- اگرچه دولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی را تا پایان شــهریور اعالم میکرد اما تاکنون این نرخها اعالم نشده است. در همین خصوص مجری طرح دانههای روغنی کشور با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی کلزا باید حداقل 20 درصد افزایش یابد، گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشــاورزی برای نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا افزایش 20 درصدی اســت که امیدواریم دولت هرچه زودتر نــرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند.

علیرضا مهاجر اضافه کرد: اعالم به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی در افزایش ســطح کشت و تولید دانههای روغنی بسیار موثر است. مجری طرح دانههای روغنی کشور با اشاره به اینکه ساالنه چهار هزار میلیارد دالر ارز از کشور به دلیل واردات دانههای روغنی خارج میشود، افزود: با افزایش تولید در دانههای روغنی امسال توانستهایم 450 میلیون دالر از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.

گفتنی است بیش از 90 درصد دانههای روغنی موردنیاز کشور وارداتی است و طی سالهای گذشته با وجود برنامههایی که وزارت کشاورزی برای کاهش اتکا به واردات داشته، اما هنوز در این زمینه موفق نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.