تشكيل كارگروه صادرات در وزارت نيرو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون وزير نيرو در امور برنامهريزي و اقتصادي از تشكيل كارگروه صادرات در وزارت نيرو خبر داد و گفت: در آينده نزديك اين كارگروه بهمنظور توسعه صادرات تشكيل خواهد شد و برنامههاي متعددي را نيز در اين راستا در نظر گرفتهايم.

محسن بختيار با اشاره به نقشه راه سنديكا براي توسعه صادرات كاال، تجهيزات و خدمات فني و مهندسي در صنعت برق، اظهار كرد: اين نقشه راه يك نقشه راه كامل در اين حوزه است كه شامل چالشها، راهكارها و اهداف براي محقق شدن اين هدف است.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه براساس اين نقشه راه پيشبيني ميشود كه تا ســال ۴۰۴۱ در سه ســناريوي مختلف ميزان صادرات بين ۷۱ تا ۲۳ ميليارد دالر افزايش يابد، اظهار كرد: وزارت نيرو قصد دارد تا اين نقشه راه را محور انجام فعاليتهاي خود قرار دهد و نسبت به تكميل اين نقشه راه اقدام كند، بهگونهاي كه شرايط را با قوانين و مقررات موجود تطبيق دهد و اگر در جايي الزم است قوانين و مقرراتي را با اخذ مصوبات از دولت و مجلس شوراي اسالمي نهايي كند.

معاون وزير نيرو در امور برنامهريزي و اقتصادي ادامه داد: هدف وزارت نيرو توسعه صادرات است و در اين زمينه نيز هر اقدامي كه الزم باشد را انجام خواهد داد و از هيچ كار كوچك و بزرگي دريغ نخواهد كرد.

چندي پيش نيز همايون حائري - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي - گفت: در زمينه صادرات انرژي دستور كارهاي منسجمي دريافت ميكنيم اما نياز است كه با همفكري بخش خصوصي نقشه راه را مشخص كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.